Pre­mier Justin Tru­de­au powie­dział w czwar­tek, że zamknię­cie nie­ofi­cjal­ne­go przej­ścia gra­nicz­ne­go w połu­dnio­wym Quebe­cu nie spo­wol­ni napły­wu osób ubie­ga­ją­cych się o azyl.

„Jeśli zamknie­my Roxham Road, ludzie przej­dą gdzie indziej” – powie­dział dzien­ni­ka­rzom w Otta­wie. „Mamy ogrom­ną gra­ni­cę i nie zamie­rza­my na niej sta­wiać ogrodzeń”.

W śro­dę pre­mier Quebe­cu Fra­nço­is Legault wezwał Tru­de­au do zamknię­cia pro­wi­zo­rycz­ne­go przej­ścia na połu­dnie od Mont­re­alu, mówiąc, że pro­win­cja nie ma moż­li­wo­ści opie­ki nad migran­ta­mi, gdy cze­ka­ją na roz­pa­trze­nie ich wnio­sków uchodźczych.

Tru­de­au powie­dział, że prze­chwy­ty­wa­nie nie­le­gal­nych migran­tów na Roxham Road, gdzie utwo­rzo­no poste­ru­nek RCMP, pozwa­la wła­dzom kana­dyj­skim na prze­pro­wa­dza­nie wery­fi­ka­cji bez­pie­czeń­stwa i zapew­nie­nie, że migran­ci nie są „zagu­bie­ni i nie­le­gal­ni w Kanadzie ”.

Tru­de­au powie­dział, że trwa­ją nego­cja­cje ze Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi w celu zmia­ny umo­wy o bez­piecz­nym kra­ju trze­cim, któ­ra dopro­wa­dzi­ła do tej sytuacji.

Zgod­nie z tą umo­wą, któ­ra obo­wią­zu­je od 2004 r., oso­by ubie­ga­ją­ce się o azyl, któ­re wjeż­dża­ją do USA  aby zło­żyć wnio­sek o sta­tus azy­lan­ta mogą zostać zawró­co­ne, jeśli spró­bu­ją wje­chać do Kana­dy przez ofi­cjal­ne przej­ście gra­nicz­ne. Jed­nak oso­by ubie­ga­ją­ce się o azyl, któ­re prze­kra­cza­ją gra­ni­cę poza ofi­cjal­ny­mi przej­ścia­mi mogą zło­żyć wnio­sek o sta­tus uchodź­cy w Kanadzie.

Dys­ku­sje z USA w spra­wie zmia­ny umo­wy „posu­wa­ją się dobrze”, powie­dział Tru­de­au, ale dodał, że temat jest deli­kat­ny dla Ame­ry­ka­nów, ponie­waż oba­wia­ją się wpły­wu, jaki jakie­kol­wiek zmia­ny mogą mieć na sytu­acji na gra­ni­cy z Meksykiem.

Od począt­ku roku, RCMP “prze­chwy­ci­ła” 7013 osób ubie­ga­ją­cych się o azyl, któ­re nie­le­gal­nie prze­kro­czy­ły gra­ni­cę Quebe­cu ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych. W 2019 r. ponad 16 000 osób ubie­ga­ją­cych się o azyl zosta­ło prze­chwy­co­nych przez RCMP po nie­le­gal­nym prze­kro­cze­niu gra­ni­cy Quebecu.

za Cana­dian Press