Żywa fla­ga w pol­skiej szko­le w Mississaudze

W ramach obcho­dów Mie­sią­ca Dzie­dzic­twa Pol­skie­go w Onta­rio w szko­le pod­sta­wo­wej im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Mis­sis­sau­dze zor­ga­ni­zo­wa­no żywą fla­gę zło­żo­ną z uczniów całej szkoły.