Pol­skie pół­ko­lo­nie w Mississaudze

Na pół­met­ku pół­ko­lo­nii pol­skich “Waka­cje po pol­sku” orga­ni­zo­wa­nych w Cen­trum Kul­tu­ry pol­skiej im. Jana Paw­ła dzie­ci zapre­zen­to­wa­ły pro­gram arty­stycz­ny. Roz­ma­wia­my z orga­ni­za­to­ra­mi, zapro­szo­ny­mi gość­mi, dzieć­mi, rodzi­ca­mi i poka­zu­je­my frag­men­ty występów.