Kon­ser­wa­tyw­na depu­to­wa­na i kan­dy­dat­ka na przy­wód­cę fede­ral­nej Par­tii Kon­ser­wa­tyw­nej Leslyn Lewis wysto­so­wa­ła pety­cję wzy­wa­ją­cą rząd Tru­de­au do odrzu­ce­nia trak­ta­tu pan­de­micz­ne­go Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia (WHO).

Mię­dzy­na­ro­do­wy trak­tat o zapo­bie­ga­niu pan­de­mii, goto­wo­ści i reago­wa­niu został zapro­po­no­wa­ny przez WHO w 2021 r. jako „mię­dzy­na­ro­do­wy instru­ment pan­de­micz­ny” w celu zacie­śnie­nia współ­pra­cy mię­dzy rzą­da­mi na wszyst­kich szczeblach.

Lewis ostrze­ga, że ​​trak­tat, któ­ry obej­mu­je 190 kra­jów, „będzie praw­nie wią­żą­cy”, a ponad­to „Defi­niu­je i kla­sy­fi­ku­je to, co jest uwa­ża­ne za pan­de­mię i daje WHO wła­dzę praw­ną nad reak­cją Kana­dy na pan­de­mię, w tym moż­li­wość wymu­sze­nia blo­kad i dyk­to­wa­nia, któ­re leki lub szcze­pion­ki mogą być uży­te” – czy­ta­my na stro­nie inter­ne­to­wej jej kampanii .

reklama

Urzęd­ni­cy admi­ni­stra­cji fede­ral­nej i WHO spo­tka­ją się w tym mie­sią­cu, aby omó­wić szcze­gó­ły doku­men­tu. WHO ocze­ku­je, że kra­je pod­pi­szą doku­ment do maja 2024 roku.

Pety­cja Lewi­sa wzy­wa pre­mie­ra Justi­na Tru­de­au do „zapew­nie­nia, że ​​Kana­da zacho­wa suwe­ren­ność w zakre­sie opie­ki zdro­wot­nej”. Zawie­ra rów­nież wezwa­nie do unie­moż­li­wie­nia nie­wy­bie­ral­nym biu­ro­kra­tom WHO spra­wo­wa­nia „wła­dzy decy­zyj­nej nad odpo­wie­dzią Kana­dy na pandemię”.

 

Ponad­to Lewis doma­ga się „prze­glą­du reak­cji Kana­dy na COVID-19 (i opra­co­wa­nia wła­snej kra­jo­wej stra­te­gii na wypa­dek pan­de­mii oraz zain­we­sto­wa­nia we wła­sny sys­tem opie­ki antypandemicznej”.

Według Rady Unii Euro­pej­skiej trak­tat zjed­no­czył­by mię­dzy­na­ro­do­we reak­cje na pan­de­mie pod jed­nym parasolem.

Lewis i inni kry­ty­cy potę­pi­li trak­tat jako atak na suwe­ren­ność opie­ki zdro­wot­nej. Poja­wi­ły się rów­nież oba­wy doty­czą­ce wia­ry­god­no­ści WHO i jej powią­zań z chiń­skim rządem.