W Gre­ater Toron­to Area rośnie licz­ba zuchwa­łych kra­dzie­ży samochodów

Zło­dzie­je zazwy­czaj śle­dzą par­ku­ją­cych pojaz­dy, zasa­dza­ją się na kie­row­ców, gdy wysia­da­ją z nich, i wymu­sza­ją odda­nie klu­czy­ków. Napa­dy  doty­czą marek z naj­wyż­szej pół­ki, takich jak Mer­ce­des Benz, Audi i Porsche.

Na spo­tka­niu zarzą­du Toron­to Poli­ce Servi­ce na począt­ku tego roku, służ­by poin­for­mo­wa­ły, że kra­dzie­że samo­cho­dów wzro­sły o 58 pro­cent w latach 2017–2020 i o kolej­ne 8 pro­cent w 2021 roku w porów­na­niu do 2020 roku.

W 2021 r. w Kana­dzie skra­dzio­no oko­ło 80 000 pojaz­dów, co sta­no­wi jed­no­pro­cen­to­wy wzrost w porów­na­niu z poprzed­nim rokiem.

W Toron­to Hon­da CR‑V była naj­chęt­niej skra­dzio­nym samo­cho­dem w zeszłym roku, 654 skra­dzio­nych, a następ­nie Lexus RX350 z 418 skradzionych.

Land Rover Ran­ge Rover, łącz­nie ze wszyst­ki­mi lata­mi mode­lo­wy­mi, był czwar­tym naj­czę­ściej kra­dzio­nym pojaz­dem w Toron­to w zeszłym roku.

W Toron­to w ponie­dzia­łek wie­czo­rem, ofia­rą zuchwa­łej kra­dzie­ży padł   Mitch Mar­ner skrzy­dło­wy z Maple Leafs,  skra­dzio­no mu Land Rove­ra do któ­re­gom wsia­dał przed kinem Zło­dzie­je poka­za­li pisto­le­ty i odje­cha­li autem ofiary.