Ceny domów w Kana­dzie spa­da­ją pod pre­sją rosną­cych stóp pro­cen­to­wych, przy czym śred­nia kra­jo­wa cena spa­dła w kwiet­niu do 746 000 dol., jak wyni­ka z danych Cana­dian Real Esta­te Asso­cia­tion (CREA).

Wyłą­cza­jąc dwa naj­bar­dziej aktyw­ne i eks­pan­syw­ne ryn­ki miesz­ka­nio­we w Gre­ater Van­co­uver i Gre­ater Toron­to Area (GTA),  śred­nią cena kra­jo­wa obni­ży­ła­by się w kwiet­niu o 138 000 dol., poda­ła agen­cja CREA w komu­ni­ka­cie pra­so­wym z 16 maja.

Spa­dek śred­nich kra­jo­wych cen domów w kwiet­niu był pierw­szym spad­kiem w uję­ciu mie­sięcz­nym od kwiet­nia 2020 r..

„Po kil­ku rekor­do­wych latach ryn­ki miesz­ka­nio­we w wie­lu czę­ściach Kana­dy ochło­dzi­ły się dość gwał­tow­nie w cią­gu ostat­nich dwóch mie­się­cy, zgod­nie ze sko­kiem stóp pro­cen­to­wych i zmę­cze­niem kupu­ją­cych”, uwa­ża pre­zes CREA Jill Oudil.

„Dla kupu­ją­cych to spo­wol­nie­nie może ozna­czać wię­cej cza­su na roz­wa­że­nie opcji na ryn­ku. Dla sprze­daw­ców może to ozna­czać powrót do bar­dziej tra­dy­cyj­nych stra­te­gii marketingowych”.

CREA poda­ła, że ​​cho­ciaż kra­jo­wy spa­dek był pod sil­nym wpły­wem ryn­ku GTA, sprze­daż spa­dła na 80 pro­cen­tach ryn­ków lokalnych.

Pomi­mo mie­sięcz­nych spad­ków cen domów w okre­sie od mar­ca do kwiet­nia, śred­nia kra­jo­wa cena domu nadal była wyż­sza o ponad 7 pro­cent w porów­na­niu z tym samym mie­sią­cem w 2021 r.

W kwiet­niu licz­ba nowo noto­wa­nych nie­ru­cho­mo­ści spa­dła nie­znacz­nie o 2,2 pro­cent w uję­ciu mie­sięcz­nym  co według CREA było w dużej mie­rze wyni­kiem „dość rów­ne­go” podzia­łu mię­dzy ryn­ki, na któ­rych noto­wa­nia wzro­sły i te, na któ­rych noto­wa­nia spadły.

„Zna­czą­ce spad­ki zaob­ser­wo­wa­no w Lower Main­land i Cal­ga­ry, pod­czas gdy noto­wa­nia sko­czy­ły wyżej w Vic­to­rii i Edmonton”.