Bel­gia jest pierw­szym euro­pej­skim kra­jem, któ­ry wpro­wa­dza 21-dnio­wą kwa­ran­tan­nę z powo­du mał­piej ospy.

W Bel­gii wykry­to do tej pory czte­ry przy­pad­ki infek­cji tym wiru­sem. Od sobo­ty zara­że­ni muszą przy­by­wać na trzy­ty­go­dnio­wej kwarantannie.

Mał­pia ospa jest cho­ro­bą odzwie­rzę­cą wywo­ły­wa­ną przez wiru­sa z tej samej gru­py, co wirus czar­nej ospy.

Jej obja­wy to gorącz­ka, bóle gło­wy i wysyp­ka skór­na, któ­ra zaczy­na się na twa­rzy i roz­prze­strze­nia na resz­tę ciała.

Do zaka­że­nia docho­dzi poprzez kon­takt z pły­na­mi ustro­jo­wy­mi oso­by cho­rej, ale obec­ny może być rów­nież w powietrzu.