Dzie­siąt­ki tysię­cy odbior­ców w Onta­rio i Quebe­cu wciąż jest bez prą­du po przej­ściu gwał­tow­nej wio­sen­nej burzy

Trwa­ją  pra­ce porząd­ko­we po sobot­niej gwał­tow­nej burzy, któ­ra prze­to­czy­ła się przez połu­dnio­we Onta­rio i Quebec i spo­wo­do­wa­ła śmierć co naj­mniej ośmiu osób a set­ki tysię­cy pozba­wi­ła prądu.

Envi­ron­ment Cana­da w nie­dziel­ne popo­łu­dnie zak­tu­ali­zo­wa­ło  pro­gno­zy dla czę­ści Quebe­cu, ostrze­ga­jąc przed poważ­ny­mi burzami.

Znisz­cze­nia wywo­ła­ne przez burze dopro­wa­dzi­ły mia­sta Uxbrid­ge w Onta­rio, na pół­noc od Toron­to, i Cla­ren­ce-Roc­kland na wschód od Otta­wy, do ogło­sze­nia sta­nów wyjąt­ko­wych, pod­czas gdy set­ki tysię­cy w Onta­rio i Quebe­cu pozo­sta­ją bez prą­du, ponie­waż zało­gi pra­cu­ją nad przy­wró­ce­niem usług.

Oświad­cze­nie opu­bli­ko­wa­ne na stro­nie inter­ne­to­wej Town­ship of Uxbrid­ge mówi, że wystę­pu­ją powszech­ne prze­rwy w dosta­wie prą­du i wie­le zamknię­tych dróg z powo­du powa­lo­nych drzew i linii energetycznych.

Miesz­kań­cy są pro­sze­ni o pozo­sta­nie w domu, aby pra­cow­ni­cy komu­nal­ni mogli sku­pić się na usu­wa­niu zagrożeń.

Tym­cza­sem dostaw­cy ener­gii ostrze­ga­ją, że przy­wró­ce­nie dostaw prą­du do nie­któ­rych klien­tów może zająć kil­ka dni.

Duża licz­ba klien­tów chwi­lo­wo nie ma zasi­la­nia – co w przy­pad­ku Hydro One wyno­si­ło oko­ło 270 000 w nie­dzie­lę rano – zakres uszko­dzeń, w tym prze­wró­ce­nie się meta­lo­wych wież linii wyso­kie­go napię­cia w rejo­nie Otta­wy, jest god­ny uwagi.

Hydro-Québec poin­for­mo­wa­ła, że ​​w szczy­to­wym momen­cie burza odcię­ła ener­gię elek­trycz­ną   550 000 klien­tów od Gati­ne­au do Quebec City, pod­czas gdy oko­ło połu­dnia w nie­dzie­lę oko­ło 370 000 klien­tów nadal pozo­sta­wa­ło w ciem­no­ści. Więk­szość przerw w dosta­wie prą­du mia­ła miej­sce w regio­nach Quebec City, Outa­ouais, Lau­ren­tians, Lanau­di­ère i Montérégie.