Licz­ba waka­tów w mar­cu osią­gnę­ła rekor­do­wą war­tość, poda­ło w czwar­tek Sta­ti­stics Cana­da. Na począt­ku mie­sią­ca pra­co­daw­com bra­ko­wa­ło ponad milio­na pra­cow­ni­ków. To o 186 000 wol­nych miejsc pra­cy wię­cej niż w lutym (o 22,6 proc.) i aż o 382 000 (60 proc.) wię­cej niż w mar­cu 2021 roku.

Współ­czyn­nik odno­szą­cy licz­bę waka­tów do wszyst­kich miejsc pra­cy na kana­dyj­skim ryn­ku osią­gnął w mar­cu 5,9 proc. W ten spo­sób wyrów­nał rekord z wrze­śnia 2021.

Licz­ba waka­tów w hote­lar­stwie, gastro­no­mii i han­dlu wzro­sła o jed­ną trze­cią. W służ­bie zdro­wia, pomo­cy socjal­nej i budow­nic­twie mamy nato­miast rekor­do­wą licz­bę nie­ob­sa­dzo­nych pozycji.

Marzec był 11 mie­sią­cem z rzę­du, kie­dy to odse­tek waka­tów w hote­lar­stwie i gastro­no­mii był naj­wyż­szy spo­śród wszyst­kich branż. Bra­ko­wa­ło 158 000 pra­cow­ni­ków, co ozna­cza, że 12,8 proc. eta­tów w tym sek­to­rze było wol­nych. W han­dlu bra­ko­wa­ło 109 000 pra­cow­ni­ków, w służ­bie zdro­wia 154 000, a w budow­nic­twie 82 000. Licz­ba osób zatrud­nio­nych w han­dlu po raz pierw­szy prze­wyż­szy­ła poziom zatrud­nie­nia w tym sek­to­rze sprzed pan­de­mii (we wszyst­kich pro­win­cjach poza Onta­rio i Manitobą).

Licz­ba waka­tów rosła we wszyst­kich pro­win­cjach, a naj­bar­dziej w Saskat­che­wan, Nowej Szko­cji i na Nowej Fun­dlan­dii i Labradorze.

W mar­cu w porów­na­niu do lute­go tygo­dnio­we zarob­ki wzro­sły o 0,9 proc., a wzglę­dem mar­ca 2021 roku – o 4,3 proc. Nie­ste­ty w ska­li roku wskaź­nik cen kon­su­menc­kich wzrósł o 6,7 proc.

Poziom zatrud­nie­nia w mar­cu wzglę­dem lute­go wzrósł o 0,7 proc. do 17,3 milio­na. 118 000 osób zna­la­zło pra­cę, naj­czę­ściej w sek­to­rze usług.