Piel­grzym­ka do Cmen­ta­rza Hal­ler­czy­ków w Niagara-on-the-Lake

Pierw­sza po covi­do­wej prze­rwie “peł­na” piel­grzym­ka Polo­nii do cmen­ta­rza żoł­nie­rzy z Camp Kościusz­ko. Roz­ma­wia­my z uczest­ni­ka­mi, przed­sta­wia­my frag­men­ty uro­czy­sto­ści m.in. frag­men­ty prze­mó­wień. Tym razem udział w zor­ga­ni­zo­wa­nej przez KPK Okręg Nia­ga­ra uro­czy­sto­ści wzię­li rów­nież przed­sta­wi­cie­le pol­skich władz w tym Mar­sza­łek Sej­mu E. Witek