Nowe ogól­no­kra­jo­we son­daż prze­pro­wa­dzo­ny przez Aba­cus Data poka­zu­ją, że milio­ny Kana­dyj­czy­ków  sądzą, że ist­nie­je spi­sek mają­cy na celu zastą­pie­nie rdzen­nych Kana­dyj­czy­ków imigrantami.

44 pro­cent Kana­dyj­czy­ków uwa­ża, że ​​„wiel­kie wyda­rze­nia, takie jak woj­ny, rece­sje i wyni­ki wybo­rów, są kon­tro­lo­wa­ne przez małe gru­py ludzi dzia­ła­ją­cych w tajem­ni­cy”. Nie­mal tyle samo, czy­li 41 pro­cent, zga­dza się, że „wie­le nasze­go życia jest kon­tro­lo­wa­ne przez dzia­ła­nia opra­co­wy­wa­ne w taj­nych miejscach”.

37 pro­cent respon­den­tów, repre­zen­tu­ją­cych 11 milio­nów Kana­dyj­czy­ków, zgo­dzi­ło się ze stwier­dze­niem: „W tym kra­ju jest gru­pa ludzi, któ­rzy pró­bu­ją zastą­pić rodzi­mych Kana­dyj­czy­ków imi­gran­ta­mi, któ­rzy zga­dza­ją się z ich poglą­da­mi politycznymi”.

reklama

Aba­cus prze­pro­wa­dził ankie­tę wśród 1500 loso­wo wybra­nych, repre­zen­ta­tyw­nych w całym kra­ju kana­dyj­skich doro­słych osób od 20 do 24 maja, w ramach serii zaty­tu­ło­wa­nej „ Zaufa­nie i fak­ty: w co wie­rzą Kanadyjczycy”.

Jeden na pię­ciu Kana­dyj­czy­ków, czy­li 20 pro­cent ankie­to­wa­nych, uwa­ża, że ​​z całą pew­no­ścią lub praw­do­po­dob­nie praw­dą jest, że Świa­to­we Forum Eko­no­micz­ne (WEF) to „gru­pa glo­bal­nych elit z taj­ną stra­te­gią narzu­ca­nia świa­tu swo­ich pomysłów”.

Kolej­ne 13% uwa­ża, że ​​jest defi­ni­tyw­nie lub praw­do­po­dob­nie praw­dą, iż zało­ży­ciel Micro­so­ftu, Bill Gates, uży­wa mikro­chi­pów do śle­dze­nia ludzi i wpły­wa­nia na ludz­kie zachowanie.

Spo­śród tych, któ­rzy wie­rzą w teo­rię pod­mnia­ny ludzi rasy bia­łej, 49 pro­cent ziden­ty­fi­ko­wa­ło swe poglą­dy jako „pra­wi­co­we”; 41 pro­cent powie­dzia­ło, że ich poglą­dy są w „cen­trum”; a 21% mia­ło poglą­dy „lewi­co­we”.

Wśród tych, któ­rzy wie­rzy­li, że teo­ria spi­sko­wa WEF jest defi­ni­tyw­nie lub praw­do­po­dob­nie praw­dzi­wa, 32 pro­cent ma poglą­dy na „pra­wi­cę”; 20 pro­cent ma poglą­dy cen­tro­we; a 15 pro­cent ma poglą­dy „lewi­co­we”.