Rząd fede­ral­ny ogło­sił zawie­sze­nie wymo­gów szcze­pień dla pra­cow­ni­ków fede­ral­nych i pasa­że­rów pra­gną­cych wejść na pokład samo­lo­tu lub pocią­gu w Kanadzie.

Od 20 czerw­ca oso­by podró­żu­ją­ce w Kana­dzie nie będą już wyma­ga­ne szcze­pie­nia. Odwie­dza­ją­cy i oby­wa­te­le Kana­dy wjeż­dża­ją­cy do kra­ju z zagra­ni­cy nadal będą musie­li speł­nić wyma­ga­nia doty­czą­ce wjaz­du, a maski będą nadal obo­wiąz­ko­we dla osób wcho­dzą­cych na pokład samo­lo­tów lub pocią­gów w Kanadzie.

Pra­cow­ni­cy fede­ral­ni i pra­cow­ni­cy trans­por­tu w sek­to­rach pod­le­ga­ją­cych regu­la­cjom fede­ral­nym nie będą już musie­li być w peł­ni zaszcze­pie­ni jako waru­nek pra­cy. Oso­by prze­by­wa­ją­ce na bez­płat­nym urlo­pie admi­ni­stra­cyj­nym ze wzglę­du na stan szcze­pień zosta­ną zapro­szo­ne do powro­tu do pracy.

reklama

Mini­ster spraw mię­dzy­rzą­do­wych Domi­nic LeBlanc powie­dział dzien­ni­ka­rzom, że cho­ciaż nie­któ­re naka­zy są zawie­szo­ne, rząd fede­ral­ny przy­wró­ci je, jeśli sytu­acja COVID-19 zmie­ni się na gorsze.

„Dzi­siej­sze ogło­sze­nie jest moż­li­we, ponie­waż Kana­dyj­czy­cy pod­ję­li dzia­ła­nia, aby chro­nić się nawza­jem” – powie­dział LeBlanc. „Jeste­śmy teraz w sta­nie dosto­so­wać naszą poli­ty­kę, ponie­waż kon­se­kwent­nie postę­po­wa­li­śmy zgod­nie z naj­lep­szy­mi rada­mi władz zdro­wia publicznego”.

LeBlanc powie­dzia­ła, że ​​rząd fede­ral­ny nie żału­je swo­je­go ostroż­ne­go podej­ścia do znie­sie­nia man­da­tów, doda­jąc, że poli­ty­ka Otta­wy “rato­wa­ła ludziom życie”.

 

Rząd był pod pre­sją par­tii opo­zy­cyj­nych i orga­ni­za­cji bran­żo­wych, aby zła­go­dzić nie­któ­re środ­ki ochro­ny zdro­wia publicz­ne­go w odpo­wie­dzi na opóź­nie­nia i dłu­gie kolej­ki na lotniskach .

Nie­szcze­pie­ni Kana­dyj­czy­cy zawsze mogli wra­cać do Kana­dy. Ale stro­na inter­ne­to­wa rzą­du fede­ral­ne­go mówi, że nie­zasz­cze­pie­ni Kana­dyj­czy­cy muszą speł­nić wszyst­kie „wymo­gi przed wjaz­dem, przylotem,łącznie  testa­mi  , Arri­ve­CAN i kwarantanną”
Urzęd­ni­cy rzą­do­wi – w tym Algha­bra, mini­ster zdro­wia Jean-Yves Duc­los i dyrek­tor ds. zdro­wia publicz­ne­go The­re­sa Tam – wska­za­li man­da­ty jako sku­tecz­ny spo­sób nakło­nie­nia do zaszcze­pie­nie więk­szej licz­by Kanadyjczyków .

Jed­nak eks­per­ci kwe­stio­no­wa­li sku­tecz­ność naka­zów szcze­pień w podró­żach od cza­su poja­wie­nia się bar­dziej zakaź­ne­go warian­tu Omi­cron. Tam uwa­ża, że sku­tecz­na ochro­na przed warian­tem wyma­ga trze­ciej daw­ki przypominającej .

Jak dotąd rzą­do­wa defi­ni­cja „w peł­ni zaszcze­pio­ne­go” to oso­ba zaszcze­pio­na   dwie­ma daw­ka­mi zatwier­dzo­nej szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19 lub jed­ną daw­ką szcze­pion­ki John­son & Johnson.

W zeszłym tygo­dniu rząd fede­ral­ny ogło­sił, że zawie­sza loso­we testy COVID-19 na lotniskach.