Pastor  chrze­ści­jań­ski  Paul Dubo­is z Nor­the­ast Chri­stian Fel­low­ship w Mel­fort, Saskat­che­wan, stwier­dził publicz­nie, że urzęd­ni­cy zdro­wia publicz­ne­go zaofe­ro­wa­li jego kościo­ło­wi 50 000 dola­rów, jeśli zgo­dzi się pro­mo­wać „zaufa­nie do szcze­pio­nek” wśród parafian.

„To było tyl­ko 50 000 dola­rów. Moż­na uzy­skać kolej­ne 100 000 dola­rów za pro­mo­wa­nie zaufa­nia do szcze­pion­ki  z orga­ni­za­cji non-pro­fit” – powie­dział Dubois.

Zbór w Dubo­is na począt­ku stycz­nia umie­ścił na swo­im zna­ku napis: „Wita­my wszyst­kich, zaszcze­pio­nych lub nie­szcze­pio­nych. Brak segregacji”.
Kana­dyj­skie rzą­dy pro­win­cji wraz z kana­dyj­skim rzą­dem fede­ral­nym wyda­ły milio­ny i nadal wyda­ją pie­nią­dze na pro­mo­wa­nie szcze­pień COVID za pośred­nic­twem Fun­du­szu Part­ner­skie­go ds. Szcze­pień (IPF).