Jola Ostrow­ska Andrzej Kumor o teo­riach spiskowych

W audy­cji sta­cji “Two­je Radio” z Hamil­ton pro­wa­dzo­nej przez Jolan­tę Ostrow­ską roz­ma­wia­my m.in. o tym, że według nie­daw­ne­go son­da­żu bar­dzo licz­ba gru­pa Kana­dyj­czy­ków “wie­rzy w teo­rie spiskowe”

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nia naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be