Kobie­ta w wie­ku 20 lat zosta­ła prze­wie­zio­na do szpi­ta­la w sta­nie kry­tycz­nym po tym, jak celo­wo zosta­ła pod­pa­lo­na w auto­bu­sie TTC w Etobicoke.

Konst. Ed Parks powie­dział, że spraw­ca wylał łatwo­pal­ny płyn na kobie­tę i pod­pa­lił go po wej­ściu do autobusu.

„Ofie­rze pomo­gła straż pożar­na i poli­cja, a tak­że prze­chod­nie. Prze­wie­zio­no ją do szpi­ta­la obra­że­nia ofia­ry są „bar­dzo poważne”.

reklama

Podej­rza­ny został aresz­to­wa­ny z pomo­cą per­so­ne­lu TTC.

Parks powie­dział, że począt­ko­wo uwa­ża­no, że ofia­ra i męż­czy­zna zna­li się nawza­jem, ale już nie uwa­ża się, że tak jest.

W ostat­nich mie­sią­cach mia­ły miej­sce licz­ne ata­ki — czę­sto nie­spro­wo­ko­wa­ne — na sta­cjach TTC, w metrze i autobusach.