Wśród cudzo­ziem­ców naby­wa­ją­cych grun­ty w Pol­sce domi­nu­ją Niem­cy. Cudzo­ziem­cy naj­wię­cej nie­ru­cho­mo­ści grun­to­wych w ubie­głym roku naby­wa­li w woje­wódz­twach: zachod­nio­po­mor­skim, mazo­wiec­kim i śląskim.
Wśród nabyw­ców domi­no­wa­ły pod­mio­ty repre­zen­tu­ją­ce oby­wa­tel­stwo lub kapi­tał nie­miec­ki, luk­sem­bur­ski i holen­der­ski – poin­for­mo­wał wice­szef MSWiA Bar­tosz Grodecki. 

Łącz­nie w 2021 roku cudzo­ziem­cy – na pod­sta­wie ponad 10 tys. trans­ak­cji – naby­li nie­ru­cho­mo­ści grun­to­we o łącz­nej powierzch­ni bli­sko 6,5 tys. hek­ta­rów. Z kolei 13 tys. trans­ak­cji doty­czy­ło loka­li miesz­kal­nych i użyt­ko­wych o łącz­nej powierzch­ni 884 tys. m2. 375 trans­ak­cji doty­czy­ło naby­cia przez cudzo­ziem­ców np. udzia­łów w spół­kach będą­cych wła­ści­cie­la­mi lub wie­czy­sty­mi użyt­kow­ni­ka­mi nie­ru­cho­mo­ści grun­to­wych, a 51 trans­ak­cji – loka­li miesz­kal­nych i użytków.

Zezwo­le­nia na naby­cie nie­ru­cho­mo­ści naj­czę­ściej wyda­wa­no pod­mio­tom repre­zen­tu­ją­cym oby­wa­tel­stwo lub kapi­tał z Ukra­iny i Bia­ło­ru­si. Jak prze­ka­zał Gro­dec­ki, w 2021 roku takich zezwo­leń wyda­no 598 na naby­cie 957 nie­ru­cho­mo­ści grun­to­wych o łącz­nej powierzch­ni 45,34 ha. W 2020 roku było to 429 zezwo­leń na naby­cie 692 nie­ru­cho­mo­ści grun­to­wych o powierzch­ni 44,70 ha. Licz­ba wyda­nych zezwo­leń wzro­sła zatem o 40 pro­cent, przy czym obję­ta nimi powierzch­nia utrzy­ma­ła się na sta­łym poziomie.

W 2021 roku MSWiA wyda­ło 81 decy­zji odma­wia­ją­cych udzie­le­nia zezwo­le­nia cudzo­ziem­com. W 2020 roku odmow­nych decy­zji było 37. Przy­czy­ny nega­tyw­nych decy­zji wyni­ka­ły z „nie­wy­ka­za­nia przez cudzo­ziem­ca jego trwa­łych wię­zi z Pol­ską” albo bra­ku speł­nie­nia warun­ków, np. udo­ku­men­to­wa­nia źró­deł pocho­dze­nia pie­nię­dzy na naby­cie nieruchomości.
pap

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nie naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be