Sta­ti­stics Cana­da poin­for­mo­wa­ło w śro­dę, że wzrost cen ben­zy­ny był głów­nym czyn­ni­kiem powo­du­ją­cym, iż  sto­pa infla­cji osią­gnę­ła 7,7 pro­cent. Ceny ben­zy­ny wzro­sły o 12 proc. w samym maju o 48 proc. w porów­na­niu z poprzed­nim rokiem.

Rachun­ki za arty­ku­ły spo­żyw­cze wzro­sły o 9,7 pro­cent w cią­gu ostat­nie­go roku. W kate­go­rii żyw­no­ści koszt tłusz­czów i ole­jów jadal­nych poszy­bo­wał w górę o 30 pro­cent, i był naj­szyb­szy w historii.

Rekor­do­wo rosną rów­nież kosz­ty wypo­sa­że­nia domu, a ceny mebli wzro­sły rok do roku roku o 15,8 pro­cent. Głów­nym czyn­ni­kiem tego wzro­stu było   w zeszłym roku wej­ście ceł w wyso­ko­ści do 300 pro­cent na nie­któ­re meble tapi­ce­ro­wa­ne z Wiet­na­mu i Chin, dono­si CBC News .

Eko­no­mi­ści spo­dzie­wa­li się, że w kwiet­niu sto­pa wzro­śnie z naj­wyż­sze­go od 30 lat pozio­mu 6,8 pro­cent , ale dane z maja prze­kro­czy­ły te ocze­ki­wa­nia. W samym tyl­ko maju ceny wzro­sły o 1,4 proc. Po wyrów­na­niu sezo­no­wym ozna­cza to, że w maju 2022 r. odno­to­wa­no naj­więk­szy jed­no­mie­sięcz­ny skok infla­cji od 30 lat.

„Jeśli nie masz wię­cej niż 40 lat, nigdy nie prze­ży­łeś takiej infla­cji a nie­ste­ty na hory­zon­cie nie widać ulgi” – komen­tu­je eko­no­mi­sta TD Bank, Leslie Preston.

Sto­pa infla­cji wzro­sła w każ­dej pro­win­cji, od 7 pro­cent w Saskat­che­wa­nie do 11,1 pro­cent na Wyspie Księ­cia Edwarda.

Według wyli­czeń urzę­du sta­ty­stycz­ne­go, koszt zaku­pu samo­cho­du oso­bo­we­go wzrósł w ubie­głym roku o 6,8 proc. Cho­ciaż jest on niż­szy niż ogól­na sto­pa infla­cji, był  jed­nym z głów­nych czyn­ni­ków przy­czy­nia­ją­cych się do wyż­sze­go ogól­ne­go wzrostu.

Wyż­sza od ocze­ki­wa­nej infla­cja spra­wia, że ​​jest pra­wie pew­ne, iż na kolej­nym posie­dze­niu w lip­cu Bank of Cana­da pod­nie­sie swo­ją refe­ren­cyj­ną sto­pę pro­cen­to­wą o trzy czwar­te punk­tu procentowego.

Bank cen­tral­ny obni­żył opro­cen­to­wa­nie kre­dy­tów do 0,25 pro­cent na począt­ku 2020 r., aby pobu­dzić gospo­dar­kę przez pan­de­mię, ale w ostat­nich mie­sią­cach zaczął agre­syw­nie pod­no­sić sto­py pro­cen­to­we. Kolej­na 75-punk­to­wa pod­wyż­ka dopro­wa­dzi­ła­by głów­ną sto­pę kre­dy­to­wą ban­ku do pozio­mu 2,25 pro­cent, naj­wyż­sze­go od cza­su kry­zy­su finan­so­we­go w 2008 roku.

 

 

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nie naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be