Pre­zes PiS Jaro­sław Kaczyń­ski zaape­lo­wał do USA i innych państw Zacho­du o dosta­wy cięż­kiej bro­ni dale­kie­go zasię­gu do Ukra­iny. Bez tej bro­ni — jak prze­strze­gał — może nastą­pić eska­la­cja woj­ny i w efek­cie — wiel­ka klę­ska Zachodu.

Pre­zes PiS oce­nia­jąc we wto­rek w TVP, że Ukra­ina wal­czy w spo­sób budzą­cy naj­wyż­szy podziw, ale tak­że w wiel­kiej mie­rze sku­tecz­ny, pod­kre­ślił zara­zem, że Ukra­ina potrze­bu­je dostaw cięż­kiej broni.

“Trze­ba też jasno powie­dzieć (…) że trze­ba czy­nić wszyst­ko, i nasz rząd czy­ni wszyst­ko — i tutaj bar­dzo dużą i pozy­tyw­ną rolę odgry­wa pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki — żeby prze­ko­nać pań­stwa zachod­nie we wszyst­kich spra­wach zwią­za­nych z pomo­cą Ukra­inie, ale przede wszyst­kim w tej dzi­siaj naj­waż­niej­szej, naj­bar­dziej nagłej moż­na powie­dzieć: trze­ba dostar­czać cię­żą broń dale­kie­go zasię­gu, pre­cy­zyj­na arty­le­rię dale­kie­go zasię­gu” — powie­dział Kaczyński.

To — według nie­go — może oka­zać się decy­du­ją­ce dla prze­bie­gu woj­ny. “Jeże­li Ukra­iń­cy to dosta­ną, to się z całą pew­no­ścią obro­nią w całym tego sło­wa zna­cze­niu. Jeśli nie, no to może być napraw­dę bieg wypad­ków bar­dzo nie­do­bry — taki, któ­ry w grun­cie rze­czy będzie tą eska­la­cją, któ­rej Zachód cią­gle chce uni­kać. Pro­szę pamię­tać, że tym — moż­na powie­dzieć — głów­nym zawo­ła­niem tych wszyst­kich, któ­rzy nawet poma­ga­ją, ale ogra­ni­cza­ją tę pomoc, jest to +nie może­my eska­lo­wać+” — stwier­dził szef PiS.

Prze­strze­gał, że jeśli Rosja­nie znów zaczną się posu­wać, ude­rzą bez­po­śred­nio na Char­ków, a front don­ba­ski pęk­nie, to nastą­pi eska­la­cja i wiel­ka, strasz­li­wa klę­ska Zacho­du. “Mam nadzie­ję — i też ape­lu­ję o to, żeby Zachód, przede wszyst­kim Sta­ny Zjed­no­czo­ne, ale nie tyl­ko Sta­ny Zjed­no­czo­ne, tak­że inne pań­stwa, te dzi­siaj wstrze­mięź­li­we, jak­by trosz­kę wystra­szo­ne, jed­nak dzia­ła­ły z peł­ną deter­mi­na­cją, żeby — że tak powiem — Duch Świę­ty na nich zstą­pił, żeby podej­mo­wa­li odważ­ne i mądre decy­zje” — powie­dział Kaczyński.

Wto­rek to 118 dzień inwa­zji rosyj­skiej na Ukra­inę, któ­ra roz­po­czę­ła się 24 lute­go. (PAP)

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nie naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be