Pre­mier Justin Tru­de­au sko­men­to­wał w pią­tek decy­zję Sądu Naj­wyż­sze­go Sta­nów Zjed­no­czo­nych nazy­wa­jąc to, co dzie­je się na połu­dnie od gra­ni­cy, „prze­ra­ża­ją­cym” zja­wi­skiem, któ­re zagra­ża pra­wu kobiet do decy­do­wa­nia o tym, co zro­bić z wła­snym ciałem.

„Moje współ­czu­cie kie­ru­ję się do milio­nów ame­ry­kań­skich kobiet, któ­re teraz stra­cą pra­wo do abor­cji. Nie wyobra­żam sobie stra­chu i zło­ści, któ­re teraz odczu­wa­cie” – napi­sał Tru­de­au w poście w mediach społecznościowych.

Tru­de­au oświad­czył, że „żaden rząd, poli­tyk ani męż­czy­zna” nie powi­nien zmu­szać kobie­ty do dono­sze­nia cią­ży, powta­rza­jąc, że pod jego libe­ral­nym rzą­dem „kobie­ty w Kana­dzie wie­dzą, że zawsze będzie­my bro­nić ich pra­wa wyboru”.

reklama

Wice­pre­mier Chry­stia Fre­eland rów­nież potę­pi­ła orze­cze­nie. Fre­eland powie­dzia­ła, że poko­le­nia femi­ni­stek wal­czy­ły o dostęp do abor­cji w Kana­dzie i zro­bi wszyst­ko, co w jej mocy, aby pomóc w zacho­wa­niu tego prawa.

„Chcę, aby wszyst­kie kana­dyj­skie kobie­ty i dziew­czę­ta usły­sza­ły ode mnie, że pra­wo do wybo­ru, ich pra­wo do abor­cji jest pod­sta­wo­wym pra­wem. Nie pozwo­li­my, aby to pra­wo zosta­ło w jaki­kol­wiek spo­sób pod­wa­żo­ne w naszym kra­ju” – powiedziała.

Ame­ry­kań­ski sąd naj­wyż­szy uchy­lił orze­cze­nie­Roe prze­ciw­ko Wade i Plan­ned Paren­tho­od of Southe­astern Pa. prze­ciw­ko Casey –  zno­sząc kon­sty­tu­cyj­ne pra­wo do prze­rwa­nia cią­ży i zwra­ca­jąc spra­wę do usta­wo­daw­ców stanowych.

Ozna­cza to, że — podob­nie jak w Kana­dzie — abor­cja nie będzie chro­nio­na kon­sty­tu­cyj­nie i sta­ny będą mogły mieć wła­sne usta­wo­daw­stwo zaka­zu­ją­ce abor­cji — o ile tak zde­cy­du­ją ich wła­dze legislacyjne.;

Kon­ser­wa­tyw­ni kan­dy­da­ci na przy­wódz­two podzie­le­ni na temat aborcji
Leslyn Lewis, jed­na z kan­dy­da­tek na przy­wódz­two Par­tii Kon­ser­wa­tyw­nej opu­bli­ko­wa­ła plat­for­mę poli­tycz­ną obie­cu­jąc  „poli­ty­kę pro-life”  w tym zakaz abor­cji „ze wzglę­du na płeć”, sank­cje kar­ne za przy­mu­so­we abor­cje,  finan­so­wa­nie na cen­tra cią­żo­we (orga­ni­za­cje, któ­re prze­ko­nu­ją cię­żar­ne kobie­ty do odstą­pie­nia od abor­cji) i znie­sie­nie fede­ral­ne­go finan­so­wa­nia usług abor­cyj­nych za granicą.

W piąt­ko­wym liście do zwo­len­ni­ków Lewis powie­dział, że kon­ser­wa­ty­ści nie powin­ni bać się dys­ku­to­wać o poli­ty­ce antyaborcyjnej.

Rzą­dzą­ca Par­tia Libe­ral­na wyma­ga od swych kan­dy­da­tów na posłów zło­że­nia dekla­ra­cji popar­cia dla aborcji.

Inny kan­dy­dat na przy­wód­cę, Par­tii Kon­ser­wa­tyw­nej poseł Pier­re Poilie­vre pod­czas deba­ty przy­wód­ców w języ­ku fran­cu­skim, któ­ra odby­ła się w zeszłym mie­sią­cu,  powie­dział, że jest „za wybo­rem”. Poilie­vre jest dziec­kiem 16-let­niej mat­ki, któ­ra wybra­ła adopcję.

Rzecz­nik kam­pa­nii powie­dział tak­że w pią­tek CBC News, że „rząd Poilie­vrea nie wpro­wa­dzi ani nie uchwa­li żad­nych prze­pi­sów ogra­ni­cza­ją­cych aborcję”.

 

Mini­ster ds. rodzin Kari­na Gould powie­dzia­ła, że ​​kobie­ty z USA będą mogły doko­nać abor­cji w Kana­dzie. Mini­ster bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go Mar­co Men­di­ci­no poin­stru­ował rów­nież urzęd­ni­ków Kana­dyj­skiej Agen­cji Służb Gra­nicz­nych (CBSA), aby zezwo­li­li na swo­bod­ny prze­jazd kobie­tom ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych, któ­re chcą doko­nać aborcji.

 

 

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nie naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be