W regio­nie Peel nosze­nie mase­czek w zamknię­tych prze­strze­niach publicz­nych będzie obo­wiąz­ko­we co naj­mniej do koń­ca mar­ca. Według pier­wot­ne­go pla­nu nakaz miał wyga­sać 30 wrze­śnia. Rad­ni Mis­sis­sau­gi zde­cy­do­wa­li jed­nak o prze­dłu­że­niu go o pół roku.

Kil­ka tygo­dni wcze­śniej głów­ny urzęd­nik medycz­ny regio­nu, dr Law­ren­ce Loh, napi­sał list otwar­ty do bur­mi­strzów Mis­sis­sau­gi, Bramp­ton i Cale­don, w któ­rym nawo­ły­wał do prze­dłu­że­nia waż­no­ści prze­pi­sów doty­czą­cych masko­wa­nia. Loh pod­kre­ślał, że pomo­że to zni­we­lo­wać skut­ki czwar­tej fali. Bur­mistrz Bon­nie Crom­bie w czwart­ko­wym oświad­cze­niu dla pra­sy powtó­rzy­ła jego sło­wa. “Gdy zacznie się jesień, praw­do­po­dob­nie coraz wię­cej osób będzie spę­dza­ło czas w pomiesz­cze­niach zamknię­tych. Dla­te­go zga­dzam się z reko­men­da­cją dra Loha, by prze­dłu­żyć obo­wią­zek nosze­nia mase­czek do mar­ca 2022”, napi­sa­ła Crombie.

Loh ostrze­ga, że popu­la­cja regio­nu Peel znaj­du­je się teraz “w naj­bar­dziej tur­bu­lent­nym punk­cie pan­de­mii”. Oko­ło 77 proc. popu­la­cji jest zaszcze­pio­ne. Nie zaszcze­pi­ło się ponad 300 000 miesz­kań­ców, któ­rzy teo­re­tycz­nie mogą to zro­bić. Loh mówi, że nie daje mu spo­ko­ju myśl, że szpi­tal mógł­by być prze­peł­nio­ny cho­ry­mi na COVID-19. W obec­nej chwi­li, gdy wciąż tyle osób wąt­pi w sku­tecz­ność szcze­pień, naj­waż­niej­sze jest zapobieganie.

reklama

Śred­nia sied­mio­dnio­wa licz­by zacho­ro­wań w Peel nie zmie­nia się od dwóch tygo­dni i wyno­si 88 nowych przy­pad­ków dziennie.