Kana­dyj­ska Agen­cja Usług Gra­nicz­nych ziden­ty­fi­ko­wa­ła „ryzy­ko zagra­ża­ją­ce pry­wat­no­ści” w sys­te­mie bio­me­trycz­nym słu­żą­cym do śle­dze­nia podróż­nych na lot­ni­skach. Cho­dzi o mało nagło­śnia­ny pro­jekt pilo­ta­żo­wy prze­pro­wa­dzo­ny na jed­nym z lot­nisk w zeszłym roku:
Kana­dyj­ska Agen­cja Usług Gra­nicz­nych (CBSA) testo­wa­ła  pro­ces, któ­ry umoż­li­wiał­by podró­żu­ją­cym samo­lo­tem „bez­do­ty­ko­we” przej­ścia przez kana­dyj­skie lot­ni­ska pod­czas podró­ży do i z Kanady.

W ramach pro­ce­su Cha­in of Trust nasza toż­sa­mość zosta­ła­by usta­lo­na za pomo­cą kom­bi­na­cji róż­nych tech­no­lo­gii, dzię­ki cze­mu nie zacho­dzi­ła­by koniecz­no­ści inte­rak­cji z funk­cjo­na­riu­sza­mi stra­ży granicznej.

Agen­cja chce wyko­rzy­stać inno­wa­cyj­ną, naj­no­wo­cze­śniej­szą tech­no­lo­gię, aby spro­stać rosną­cej licz­bie podróż­nych, ocze­ki­wa­niom szyb­kiej odpra­wy, a tak­że nie­prze­wi­dy­wal­nym i zło­żo­nym zagro­że­nia bezpieczeństwa.

reklama

Pro­ces Łań­cu­cha Zaufa­nia wyma­gał­by od podróż­nych pobra­nia apli­ka­cji na smart­fon i utwo­rze­nia kon­ta zawie­ra­ją­ce­go uni­kal­ny iden­ty­fi­ka­tor zbu­do­wa­ny na pod­sta­wie ich danych biometrycznych.

Na każ­dym eta­pie podró­ży – od rezer­wa­cji lotu, przez uzy­ska­nie kar­ty pokła­do­wej, po opusz­cze­nie samo­lo­tu – dane podróż­ne­go były­by zbie­ra­ne zdal­nie i wyko­rzy­sty­wa­ne do przy­spie­sze­nia  odpra­wy podróż­ne­go. Tuż przed lądo­wa­niem podróż­ny two­rzył­by e‑deklarację i pod­pi­sy­wał ją cyfro­wo za pomo­cą bio­me­trycz­nej iden­ty­fi­ka­cji twa­rzy.

Po przy­by­ciu urzą­dze­nia roz­po­zna­wa­ły­by daną oso­bę porów­nu­jąc bio­me­trycz­ną twarz do uni­kal­ne­go iden­ty­fi­ka­to­ra podróż­ne­go. Dane bio­me­trycz­ne “były­by szy­fro­wa­ne aby  chro­nić pry­wat­ność wszyst­kich użytkowników”.

Innym klu­czo­wym aspek­tem tego sys­te­mu jest uwol­nie­nie funk­cjo­na­riu­szy CBSA od ruty­no­wych zadań admi­ni­stra­cyj­nych, umoż­li­wia­jąc im sku­pie­nie się na iden­ty­fi­ko­wa­niu i prze­chwy­ty­wa­niu towa­rów i osób pod­wyż­szo­ne­go ryzyka.

Toż­sa­mość podróż­nych była­by uchwy­co­na za pomo­cą kom­bi­na­cji tech­no­lo­gii, tak aby mogli oni przejść przez kolej­ne eta­py swo­jej podró­ży bez koniecz­no­ści inte­rak­cji z funk­cjo­na­riu­sza­mi stra­ży granicznej.

CBSA ści­śle współ­pra­co­wa­ła z inny­mi depar­ta­men­ta­mi fede­ral­ny­mi nad tym roz­wią­za­niem. Róż­ne fir­my z sek­to­ra pry­wat­ne­go pomo­gły w inte­gra­cji tech­no­lo­gii, a eks­per­ty­za w zakre­sie bio­me­trii pocho­dzi­ła z Uni­wer­sy­te­tu w Ottawie.

Rezul­ta­tem wdro­że­nia miał­by być bez­pro­ble­mo­wy pro­ces podró­ży lot­ni­czych  z krót­kim lub zero­wym cza­sem oczekiwania.

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nie naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be