Kana­da pomo­że Euro­pie zmniej­szyć zależ­ność od rosyj­skiej ropy naf­to­wej i węgla, m.in. poprzez roz­bu­do­wę infra­struk­tu­ry, ogło­sił pre­mier Justin Tru­de­au 28 czerw­ca na spo­tka­niu G7 w Niemczech.

„Kana­da, oczy­wi­ście, jako pro­du­cent ropy i gazu, zapew­nia, że ​​na krót­szą metę robi­my wszyst­ko, co w naszej mocy, aby zła­go­dzić pre­sję”, powie­dział Tru­de­au na kon­fe­ren­cji prasowej.

„Poszu­ku­je­my rów­nież — w per­spek­ty­wie śred­nio­ter­mi­no­wej — roz­bu­do­wy pew­nej infra­struk­tu­ry, ale w spo­sób, któ­ry osią­gnie śred­nio­ter­mi­no­wy i dłu­go­ter­mi­no­wy cel przy­spie­sze­nia odej­ścia nie tyl­ko od rosyj­skiej ropy i gazu, ale tak­że od naszej glo­bal­nej zależ­no­ści od paliw kopal­nych z powo­du skut­ków zmian klimatycznych”.

reklama

Komu­ni­kat G7 wyda­ny po spo­tka­niu pod­su­mo­wu­ją­cym 28 czerw­ca obszer­nie poru­sza kwe­stię bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go, cen paliw i zdol­no­ści Rosji do sprze­da­ży węglo­wo­do­rów w celu pod­trzy­ma­nia gospo­dar­ki i woj­ny na Ukrainie .

Pod­czas gdy kra­je zachod­nie nało­ży­ły na Rosję licz­ne sank­cje, wie­le innych kra­jów takie jak Indie, zwięk­sza­ją zaku­py rosyj­skiej ropy z dyskontem.

„Dąży­my do tego, aby Rosja nie wyko­rzy­sty­wa­ła swo­jej pozy­cji pro­du­cen­ta ener­gii do czer­pa­nia korzy­ści z agre­sji kosz­tem słab­szych kra­jów” – czy­ta­my w komunikacie.

G7 twier­dzi, że zaj­mie się obec­ną pre­sją ryn­ko­wą na ropę, zwięk­sza­jąc pro­duk­cję w krót­kim okre­sie, wyko­rzy­stu­jąc rezer­wy ener­gii i zachę­ca­jąc kra­je OPEC do zwięk­sza­nia produkcji.

Komu­ni­kat mówi też o ogra­ni­cze­niu ceny rosyj­skiej ropy.

Tru­de­au powie­dział, że „nie cho­dzi tyl­ko o pozba­wie­nie Puti­na docho­dów, któ­re wyko­rzy­stu­je do pro­wa­dze­nia nie­le­gal­nej woj­ny na Ukra­inie”, ale o „wywar­cie pre­sji na obni­że­nie cen paliw na całym świecie”.

Gru­pa G7 zwró­ci­ła rów­nież uwa­gę na zna­cze­nie zwięk­szo­nych dostaw skro­plo­ne­go gazu ziem­ne­go (LNG) w celu przy­spie­sze­nia wyga­sza­nia zależ­no­ści od rosyj­skiej ener­gii, ale była to „tym­cza­so­wa reakcja”.

Tru­de­au został zapy­ta­ny pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej, czy chce, aby Kana­da i Niem­cy zawar­ły umo­wę doty­czą­cą LNG, ale nie odpo­wie­dział wprost, mówiąc, że będzie kon­ty­nu­ował roz­mo­wy z nie­miec­kim kanc­le­rzem Ola­fem Schol­zem na temat tego, jak Kana­da „może być pomoc­na w krót­kiej per­spek­ty­wie”, w świe­tle zapew­nie­nie przej­ścia na „czyst­szą ener­gię w per­spek­ty­wie śred­nio- i długoterminowej”.

„Roz­mo­wy wokół LNG kon­cen­tru­ją się na fak­cie, że infra­struk­tu­ra LNG jest tym samym rodza­jem infra­struk­tu­ry, któ­ra będzie potrzeb­na, gdy przej­dzie­my na wodór” – dodał.

Tru­de­au ogło­sił rów­nież nowe wspar­cie finan­so­we dla Ukra­iny w posta­ci pożycz­ki w wyso­ko­ści 200 milio­nów dola­rów na zaspo­ko­je­nie „ zagwa­ran­to­wa­nia płyn­no­ści”, a tak­że inwe­sty­cje w wyso­ko­ści 150 milio­nów dola­rów na roz­wój huma­ni­tar­ny oraz wspar­cie poko­ju i bezpieczeństwa.

Część tego będzie obej­mo­wać pomoc rol­ną, powie­dział Trudeau.

„W Kana­dzie nasi rol­ni­cy zazwy­czaj sta­ją przed duży­mi wyzwa­nia­mi i udo­wod­ni­li, że są pomy­sło­wi i kre­atyw­ni. Dla­te­go prze­nie­sie­my tę wie­dzę na Ukra­inę, aby jak naj­le­piej pomóc”.

Pre­mier zwró­cił też uwa­gę na nowe sank­cje nało­żo­ne na ponad 80 osób i pod­mio­tów zwią­za­nych z rosyj­ską inwa­zją, a tak­że zakaz impor­tu zło­ta z Rosji.

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nie naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be