Jag­me­et Singh lider fede­ral­nej NDP zapro­po­no­wał nowa­tor­skie roz­wią­za­nie w celu zła­go­dze­nia skut­ków infla­cji — chce roz­da­wać pieniądze.

Tym­cza­sem infla­cja powo­do­wa­na jest przez nad­miar poda­ży pie­nią­dza; zbyt dużo pie­nię­dzy goni za zbyt małą ilo­ścią towarów.

Bank Kana­dy maso­wo zwięk­szył podaż pie­nią­dza, gdy libe­ra­ło­wie roz­da­wa­li tony pie­nię­dzy “wal­cząc z pan­de­mią” Tym­cza­sem nie nastą­pił ekwi­wa­lent­ny wzrost poda­ży towarów.

reklama

Ozna­cza to, że każ­da „jed­nost­ka” pie­nię­dzy jest mniej war­ta i widzi­my to w wyż­szych cenach.

W rezul­ta­cie, aby zapa­no­wać nad infla­cją, koniecz­ne jest ogra­ni­cze­nie wzro­stu poda­ży pie­nią­dza i pro­duk­cja więk­szej ilo­ści towarów.

Dosłow­nie naj­gor­szą rze­czą, jaką moż­na zro­bić, to kon­ty­nu­ować  poli­ty­kę wyso­kich podat­ków  , jed­no­cze­śnie roz­da­jąc wię­cej pie­nię­dzy. To wła­śnie postu­lu­je Jag­me­et Singh:

Ulga infla­cyj­na do 1000 dol. na pokry­cie kosz­tów ben­zy­ny, arty­ku­łów spo­żyw­czych i czyn­szu sfi­nan­so­wa­na poprzez opo­dat­ko­wa­nie rekor­do­wych zysków korporacji .

 

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nie naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be