Ponie­waż nadal żyje­my z COVID-19,  będzie­my musie­li przy­zwy­cza­ić się do życia ze szcze­pie­nia­mi prze­ciw­ko COVID-19.

W dają­cej się prze­wi­dzieć przy­szło­ści Kana­dyj­czy­cy będą musie­li otrzy­my­wać zastrzyk przy­po­mi­na­ją­cy co dzie­więć mie­się­cy  zapo­wie­dział mini­ster zdro­wia Jean-Yves Duclos.

Duc­los dodał, że poprzed­nie defi­ni­cje “w peł­ni zaszcze­pio­ne­go” nie mają sen­su, wyja­śnia­jąc, że waż­niej­sze jest, aby szcze­pion­ki były “aktu­al­ne” i czy dana oso­ba “otrzy­ma­ła szcze­pie­nie w cią­gu ostat­nich dzie­wię­ciu miesięcy”.

reklama

Uznał, że “Nigdy nie będzie­my w peł­ni zaszcze­pie­ni prze­ciw­ko COVID-19”,

W odpo­wie­dzi na pyta­nie czy  Kana­dyj­czy­cy powin­ni być goto­wi na odwie­sze­nie naka­zów szcze­pion­ko­wych jesie­nią odpo­wie­dział: “Musi­my kon­ty­nu­ować wal­kę z COVID”.

Inny­mi sło­wy, naka­zy nie sąwykluczone.

“Chce­my być przy­go­to­wa­ni na następ­ną jesień, a to wyma­ga aktu­al­nych szcze­pień, któ­re są opar­te na dzie­wię­cio­mie­siącz­nych inter­wa­łach”. I wyja­śnił: “Podob­nie jak wirus, nasza odpor­ność rów­nież ewo­lu­uje. Dwie daw­ki już nie wystarczą”.

Duc­los wyja­śnił, że “ ‘aktu­al­na’ ozna­cza, że otrzy­ma­łeś ostat­nią daw­kę w cią­gu ostat­nich dzie­wię­ciu miesięcy”.

“Jeśli już otrzy­ma­łeś pierw­szą daw­kę przy­po­mi­na­ją­cą, to świet­nie”, ale suge­ru­ję, aby Kana­dyj­czy­cy spraw­dzi­li, czy kwa­li­fi­ku­ją się do “dru­giej lub trze­ciej daw­ki przy­po­mi­na­ją­cej”, aby mieć aktu­al­ne szczepienia.

Obec­nie w Onta­rio tyl­ko ci, któ­rzy mają 60 lat i wię­cej, miesz­kań­cy spo­łecz­no­ści First Nation, Inu­itów i Mety­sów w wie­ku 18 lat i star­si, ci, któ­rzy miesz­ka­ją w domach opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej, domach spo­koj­nej sta­ro­ści i miej­scach noc­le­go­wych, a tak­że nie­któ­rzy z obni­żo­ną odpor­no­ścią kwa­li­fi­ku­ją się do następ­nej run­dy dawek przypominających.

Osiem­dzie­siąt sześć pro­cent Kana­dyj­czy­ków w wie­ku powy­żej pię­ciu lat jest w peł­ni zaszcze­pio­nych dwo­ma szcze­pion­ka­mi covid-19.

 

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nie naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be