Pod­czas para­dy 4 lip­ca na przed­mie­ściach Chi­ca­go doszło do strze­la­ni­ny i zabi­cia wie­lu osób

Sześć osób zosta­ło zabi­tych, a co naj­mniej 24 hospi­ta­li­zo­wa­no pod­czas para­dy w cen­trum High­land Park.

Tłu­my ludzi ucie­kły z miej­sca zda­rze­nia po usły­sze­niu strza­łów. Zama­cho­wiec strze­lał z dachu.

reklama

Bur­mistrz High­land Park Nan­cy Rote­ring napi­sa­ła na Twit­te­rze, że miesz­kań­cy powin­ni uni­kać cen­trum miasta.

Jeden ze świad­ków, Miles Zarem­ski, powie­dział CNN, że sły­szał od 20 do 25 strza­łów. Powie­dział, że przy­naj­mniej jed­na oso­ba leża­ła zakrwa­wio­na na ziemi.

Przed strze­la­ni­ną poli­cja w Chi­ca­go poin­for­mo­wa­ła, że ​​pod­czas week­en­du czwar­te­go lip­ca w całym mie­ście postrze­lo­no ponad 50 osób, w tym dzie­więć śmiertelnie.

Illi­no­is ma ósme naj­bar­dziej rygo­ry­stycz­ne prze­pi­sy doty­czą­ce bro­ni pal­nej w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, a Chi­ca­go ma jed­ne z naj­su­row­szych prze­pi­sów doty­czą­cych bro­ni w wśród miast USA.

 

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nie naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be