Legal­nie poślu­bie­ni mał­żon­ko­wie  czę­sto posia­da­ją wspól­ny dom i spo­rzą­dza­ją testa­men­ty mał­żeń­skie, w któ­rych mał­żon­ko­wie mogą być zara­zem wyko­naw­cą testa­men­tu i bene­fi­cjen­tem. Czę­sto zda­rza się, że w przy­pad­ku roz­pa­du związ­ku mał­żon­ko­wie nie chcą już,  aby ta dru­ga oso­ba była  wyko­naw­cą ich testa­men­tu czy też dzie­dzi­czy­ła ich majątek.

Jeże­li stro­ny uzy­ska­ją roz­wód, art. 17 ust. 2 usta­wy o refor­mie pra­wa spad­ko­we­go (Suc­ces­sion Law Reform Act) unie­waż­nia akt wyzna­cze­nia ich mał­żon­ka na wyko­naw­cę testa­men­tu lub bene­fi­cjen­ta i inter­pre­tu­je testa­ment tak, jak­by mał­żo­nek zmarł przed spadkodawcą.

Jeże­li stro­ny są w sepa­ra­cji, ale jesz­cze nie roz­wio­dły się, sto­su­je się rów­nież art. 17 ust. 2, jed­nak nale­ży pamię­tać, że sepa­ra­cję uzna­je się tyl­ko wte­dy, gdy: 1) stro­ny żyły osob­no w wyni­ku roz­pa­du poży­cia mał­żeń­skie­go trzy lata poprze­dza­ją­ce datę śmier­ci (nale­ży udo­wod­nić datę sepa­ra­cji), 2) ist­nie­je umo­wa o sepa­ra­cji, lub 3) orze­cze­nie sądu lub orze­cze­nie sądu polu­bow­ne­go doty­czą­ce ich praw lub obo­wiąz­ków w zała­twie­niu  spraw wyni­ka­ją­cych z roz­pa­du ich małżeństwa.

REKLAMA

Może minąć dużo cza­su, zanim któ­ry­kol­wiek z wymo­gów usta­wy Suc­ces­sion Law Reform Act unie­waż­ni pra­wa współ­mał­żon­ka wyni­ka­ją­ce z testa­men­tu lub wyni­ka­ją­ce ze współ­wła­sno­ści domu.

W okre­sie przej­ścio­wym od sepa­ra­cji do roz­wią­za­nia mał­żeń­stwa przez dzia­ła­nie lub czas, mał­żo­nek może spo­rzą­dzić nowy testa­ment wska­zu­ją­cy odpo­wied­nie­go wyko­naw­cę testa­men­tu i bene­fi­cjen­tów. Co wię­cej, mał­żo­nek może jed­no­stron­nie zerwać współ­na­jem domu mał­żeń­skie­go, joint-tenan­cy of the matri­mo­nial home zamie­nia­jąc pra­wo wła­sno­ści na współ­na­jem­ców tenants-in-com­mon. W przy­pad­ku śmier­ci udział każ­de­go z mał­żon­ków w domu mał­żeń­skim prze­cho­dzi wów­czas przez ich testa­ment. W przy­pad­ku bra­ku testa­men­tu ich udział jest decy­do­wa­ny zgod­nie z art . 44 lub 45 usta­wy Suc­ces­sion Law Reform Act, a pozo­sta­ły przy życiu mał­żo­nek może mieć pra­wo do czę­ści lub cało­ści mająt­ku zmarłego.

Jeśli doświad­czasz roz­pa­du mał­żeń­stwa lub znasz kogoś, kto jest w takiej sytu­acji, nasza kan­ce­la­ria Malic­ki San­chez  (tel. 905 274 1650) jest w sta­nie pomóc ochro­nić mają­tek spad­ko­wy przed przej­ściem na współmałżonka.