Legalnie poślubieni małżonkowie  często posiadają wspólny dom i sporządzają testamenty małżeńskie, w których małżonkowie mogą być zarazem wykonawcą testamentu i beneficjentem. Często zdarza się, że w przypadku rozpadu związku małżonkowie nie chcą już,  aby ta druga osoba była  wykonawcą ich testamentu czy też dziedziczyła ich majątek.

Jeżeli strony uzyskają rozwód, art. 17 ust. 2 ustawy o reformie prawa spadkowego (Succession Law Reform Act) unieważnia akt wyznaczenia ich małżonka na wykonawcę testamentu lub beneficjenta i interpretuje testament tak, jakby małżonek zmarł przed spadkodawcą.

Jeżeli strony są w separacji, ale jeszcze nie rozwiodły się, stosuje się również art. 17 ust. 2, jednak należy pamiętać, że separację uznaje się tylko wtedy, gdy: 1) strony żyły osobno w wyniku rozpadu pożycia małżeńskiego trzy lata poprzedzające datę śmierci (należy udowodnić datę separacji), 2) istnieje umowa o separacji, lub 3) orzeczenie sądu lub orzeczenie sądu polubownego dotyczące ich praw lub obowiązków w załatwieniu  spraw wynikających z rozpadu ich małżeństwa.

Może minąć dużo czasu, zanim którykolwiek z wymogów ustawy Succession Law Reform Act unieważni prawa współmałżonka wynikające z testamentu lub wynikające ze współwłasności domu.

W okresie przejściowym od separacji do rozwiązania małżeństwa przez działanie lub czas, małżonek może sporządzić nowy testament wskazujący odpowiedniego wykonawcę testamentu i beneficjentów. Co więcej, małżonek może jednostronnie zerwać współnajem domu małżeńskiego, joint-tenancy of the matrimonial home zamieniając prawo własności na współnajemców tenants-in-common. W przypadku śmierci udział każdego z małżonków w domu małżeńskim przechodzi wówczas przez ich testament. W przypadku braku testamentu ich udział jest decydowany zgodnie z art . 44 lub 45 ustawy Succession Law Reform Act, a pozostały przy życiu małżonek może mieć prawo do części lub całości majątku zmarłego.

Jeśli doświadczasz rozpadu małżeństwa lub znasz kogoś, kto jest w takiej sytuacji, nasza kancelaria Malicki Sanchez  (tel. 905 274 1650) jest w stanie pomóc ochronić majątek spadkowy przed przejściem na współmałżonka.