Jan Zamor­ski czło­wiek pol­skie­go morza

Jan Zamor­ski od kil­ku­dzie­się­ciu lat miesz­ka w Kana­dzie w tym cza­sie napi­sał i wydał wie­le ksią­żek o Pol­sce i żeglar­stwie, z wykształ­ce­nia geo­log z tra­dy­cji rodzin­nej żeglarz, reali­zu­je swo­ją pasję pol­ską i mor­ską. Roz­ma­wia­my o żeglar­stwie, patrio­ty­zmie i ludziach morza.