Bia­ły Dom potwier­dził, że poczwór­nie zaszcze­pio­ny prze­ciw­ko covid pre­zy­dent Joe Biden nadal ma pozy­tyw­ny rezul­tat testu na COVID-19 , pra­wie dwa tygo­dnie po począt­ko­wym zdia­gno­zo­wa­niu wirusa.

Notat­ka  leka­rza  Bia­łe­go Domu, Kevi­na O’Con­no­ra, mówi, że pre­zy­dent nadal “ma pozy­tyw­ny wynik” i doświad­cza „spo­ra­dycz­ne­go kasz­lu”, pozo­sta­jąc w „ści­słej izolacji” –

„Pre­zy­dent pozo­sta­je wol­ny od gorącz­ki i jest w dobrym nastro­ju. Jego tem­pe­ra­tu­ra, puls, ciśnie­nie krwi, czę­stość odde­chów i nasy­ce­nie tle­nem pozo­sta­ją cał­ko­wi­cie nor­mal­ne. Jego płu­ca pozo­sta­ją czyste”.

reklama

Biden w zeszłym tygo­dniu ogło­sił zwy­cię­stwo nad  infek­cją COVID-19  i na krót­ko powró­cił z Bia­łe­go Domu, aby wygło­sić prze­mó­wie­nie w Ogro­dzie Róża­nym. Ale w week­end ponow­nie uzy­skał pozy­tyw­ny wynik testu na obec­ność wirusa.

Jego lekarz powie­dział, że to praw­do­po­dob­nie dla­te­go, że 79-let­ni Biden zaży­wa pro­du­ko­wa­ny przez fir­mę Pfi­zer lek Paxlo­vid, o któ­rym wia­do­mo, że u nie­któ­rych osób skut­ku­je w pozy­tyw­no­ści i objawach.

CDC zale­ca , aby oso­by, któ­re mogą doświad­czać nawro­tu COVID-19, prze­strze­ga­ły zwy­kłych, pię­cio­dnio­wych wytycz­nych doty­czą­cych izolacji.

Biden, któ­ry otrzy­mał łącz­nie czte­ry daw­ki szcze­pion­ki COVID-19, dwie daw­ki szcze­pion­ki mRNA Pfi­zer-BioN­Tech przed inau­gu­ra­cją w stycz­niu 2021 r., swo­ją pierw­szą daw­kę przy­po­mi­na­ją­cą we wrze­śniu, a jego dru­gi booster w mar­cu tego roku.