We Wło­szech w cią­gu doby zano­to­wa­no 662 zgo­ny osób z koro­na­wi­ru­sem — poin­for­mo­wa­ły w czwar­tek wła­dze. Łącz­na licz­ba zmar­łych wzro­sła do 8165. Obec­nie w całym kra­ju zaka­żo­nych jest ponad 62 tys. osób. Potwier­dzo­no dotąd oko­ło 80 tys. przypadków.
Obro­na Cywil­na w wyda­nym komu­ni­ka­cie pod­kre­śli­ła, że licz­ba zmar­łych, wyno­szą­ca obec­nie 8165, może zostać potwier­dzo­na dopie­ro po tym, gdy kra­jo­wy Insty­tut Zdro­wia usta­li fak­tycz­ną przy­czy­nę śmierci.

Od począt­ku kry­zy­su epi­de­micz­ne­go, trwa­ją­ce­go ponad mie­siąc, wyle­czo­no 10,3 tys. cho­rych. Od śro­dy do zdro­wia powró­ci­ło 999 osób — ogło­si­ła OC na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Rzymie.

W cią­gu doby zaka­zi­ło się pra­wie 4,5 tys. osób, co ozna­cza wzrost infek­cji w porów­na­niu z czte­re­ma poprzed­ni­mi dniami.

reklama

Osob­ne dane z Lom­bar­dii, czy­li naj­bar­dziej dotknię­te­go epi­de­mią regio­nu, to 387 osób zmar­łych w cią­gu jed­ne­go dnia. Licz­ba zmar­łych wzro­sła tam do 4861. Wiru­sa stwier­dzo­no u następ­nych oko­ło 2,5 tys. osób. Obec­nie jest w Lom­bar­dii pra­wie 35 tys. zakażonych.

Kro­ki w ramach wal­ki z epi­de­mią wpro­wa­dzo­ne we Wło­szech “zda­ją się przy­no­sić rezul­ta­ty” — oce­nił obec­ny na kon­fe­ren­cji jeden z wice­dy­rek­to­rów Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia (WHO) Ranie­ri Guerra.

“Naj­waż­niej­sze jest to , by nie obni­żać czuj­no­ści” — dodał. Jego zda­niem krzy­wa zaka­żeń “wyda­je się zwalniać”.

“W naj­bliż­szych dniach mamy nadzie­ję na wyraź­ne zmniej­sze­nie przy­pad­ków” infek­cji — wyja­śnił przed­sta­wi­ciel WHO pod­kre­śla­jąc, że nie moż­na ocze­ki­wać nagłe­go spadku.

Guer­ra wyra­ził prze­ko­na­nie, że bio­rąc pod uwa­gę “opóź­nie­nie”, z jakim odpo­wie­dzia­ły na epi­de­mię inne kra­je, “Wło­chy zare­ago­wa­ły dobrze”.

W kon­fe­ren­cji pra­so­wej w sie­dzi­bie Obro­ny Cywil­nej dru­gi dzień z rzę­du nie uczest­ni­czył cho­ry szef OC Ange­lo Bor­rel­li. W czwar­tek poin­for­mo­wa­no, że pod­dał się testo­wi na obec­ność koro­na­wi­ru­sa; wynik był negatywny.

Przed­sta­wi­cie­le OC zaape­lo­wa­li do wło­skich dzien­ni­ka­rzy, by pomo­gli im w prze­ka­zy­wa­niu wła­ści­wych infor­ma­cji na temat epi­de­mii i powstrzy­ma­niu fake news sze­rzą­cych się w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Jak zauwa­żo­no, nie­któ­re z nich wręcz “ter­ro­ry­zu­ją” odbiorców.

Z Rzy­mu Syl­wia Wysocka(PAP)