Jak poda­je CBC, Kana­da dołą­czy do kie­ro­wa­nej przez Bry­tyj­czy­ków misji szko­le­nia ukra­iń­skich rekrutów.

Kana­da jest goto­wa skie­ro­wać kon­tyn­gent żoł­nie­rzy do ambit­ne­go pro­gra­mu armii bry­tyj­skiej, mają­ce­go na celu szko­le­nie bojo­we ukra­iń­skich cywilów.

Ustę­pu­ją­cy pre­mier Wiel­kiej Bry­ta­nii Boris John­son zobo­wią­zał się do reali­za­cji pla­nu szko­le­nio­we­go w poło­wie czerw­ca pod­czas spo­tka­nia z pre­zy­den­tem Ukra­iny Woło­do­my­rem Zełen­skim w Kijowie.

reklama

Ocze­ku­je się, że do 10 000 ukra­iń­skich żoł­nie­rzy przy­le­ci do Wiel­kiej Bry­ta­nii na pod­sta­wo­we i spe­cja­li­stycz­ne kur­sy woj­sko­we trwa­ją­ce pięć tygodni.

Pierw­sza tran­sza ukra­iń­skich rekru­tów przy­by­ła na począt­ku lip­ca i roz­po­czę­ła naukę.

Kana­da zamie­rza przy­czy­nić się do tych wysiłków.

Plan spro­wa­dza się do wzno­wie­nia ope­ra­cji Uni­fer, dłu­go­trwa­łej misji szko­le­nio­wej, w ramach któ­rej – aż do jej zawie­sze­nia zeszłej zimy – ponad 35 000 ukra­iń­skich żoł­nie­rzy prze­szło zaawan­so­wa­ne szko­le­nie bojo­we pod kie­run­kiem żoł­nie­rzy kanadyjskich.

Ta misja, pro­wa­dzo­na na Ukra­inie, zosta­ła wstrzy­ma­na, a woj­ska wyco­fa­ne z tego kra­ju w poło­wie lute­go, w przeded­niu rosyj­skiej inwazji.

Uczest­ni­czy­ło w nim oko­ło 200 żoł­nie­rzy i naj­now­sza ini­cja­ty­wa obej­mu­je mniej wię­cej taką samą licz­bę kana­dyj­skich żołnierzy.

Ukra­iń­ski rząd wie­lo­krot­nie naci­skał na Kana­dę, aby wzno­wi­ła szko­le­nie w kra­ju trze­cim, poda­ły źró­dła dyplomatyczne.