„Roz­sze­rze­nie tre­ści naucza­nia m.in. o iden­ty­fi­ka­cję wyzwań dla bez­pie­czeń­stwa, zna­cze­nia cybe­rza­gro­żeń, przy­go­to­wa­nia do dzia­łań ratow­ni­czych w sytu­acjach nad­zwy­czaj­nych zagro­żeń”, zakła­da roz­po­rzą­dze­nie dot. pod­sta­wy pro­gra­mo­wej edu­ka­cji dla bez­pie­czeń­stwa, któ­re pod­pi­sał szef MEiN.

Roz­po­rzą­dze­nie będzie obo­wią­zy­wa­ło od 1 wrze­śnia 2022 r. O tym, że szef MEiN Prze­my­sław Czar­nek pod­pi­sał roz­po­rzą­dze­nie, poin­for­mo­wa­no we wto­rek na stro­nie resor­tu. W pod­sta­wie pro­gra­mo­wej opi­sa­ne jest, co uczeń powi­nien umieć z dane­go przed­mio­tu po okre­ślo­nym eta­pie edu­ka­cyj­nym. Pro­gra­my naucza­nia i pod­ręcz­ni­ki muszą być z nią zgod­ne. Nauczy­ciel ma obo­wią­zek reali­za­cji tre­ści zawar­tych w podstawie.

Przed­miot edu­ka­cja dla bez­pie­czeń­stwa jest obo­wiąz­ko­wy w kla­sie VIII szko­ły pod­sta­wo­wej i w kla­sie I szko­ły ponad­pod­sta­wo­wej (liceum ogól­no­kształ­cą­ce, tech­ni­kum i szko­ła bran­żo­wa I stopnia).

reklama

W uza­sad­nie­niu do pro­jek­tu nowe­li­za­cji przy­po­mnia­no, że cele kształ­ce­nia przed­mio­tu edu­ka­cja dla bez­pie­czeń­stwa w szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych obej­mu­ją: bez­pie­czeń­stwo pań­stwa, przy­go­to­wa­nie do dzia­łań ratow­ni­czych w sytu­acjach nad­zwy­czaj­nych zagro­żeń (wypad­ków maso­wych i kata­strof), pod­sta­wy pierw­szej pomo­cy i edu­ka­cję zdro­wot­ną (zdro­wie w wymia­rze indy­wi­du­al­nym i zbio­ro­wym oraz zacho­wa­nia prozdrowotne).

„Wzra­sta­ją­ce zagro­że­nie bez­pie­czeń­stwa pań­stwa wyma­ga uzu­peł­nia­nia celów kształ­ce­nia i tre­ści naucza­nia przed­mio­tu edu­ka­cja dla bez­pie­czeń­stwa o kwe­stie zwią­za­ne z obron­no­ścią pań­stwa, naby­ciem umie­jęt­no­ści strze­lec­twa oraz przy­go­to­wa­niem uczniów do radze­nia sobie z zagro­że­nia­mi wywo­ła­ny­mi dzia­ła­nia­mi wojen­ny­mi oraz pod­sta­wa­mi ratow­nic­twa tak­tycz­ne­go”, czy­ta­my w uzasadnieniu.

Zgod­nie z pro­jek­tem, tre­ści naucza­nia zosta­ną roz­sze­rzo­ne m.in. o iden­ty­fi­ka­cję wyzwań dla bez­pie­czeń­stwa indy­wi­du­la­ne­go i zbio­ro­we­go, zna­cze­nia cybe­rza­gro­żeń w wymia­rze cywil­nym, przy­go­to­wa­nie do dzia­łań ratow­ni­czych w sytu­acjach nad­zwy­czaj­nych zagro­żeń (wypad­ków maso­wych i katastrof).

W zakre­sie doty­czą­cym źró­deł pro­mie­nio­wa­nia jądro­we­go i jego skut­ków wska­za­no na umie­jęt­ność uży­cia indy­wi­du­al­ne­go pakie­tu prze­ciw­che­micz­ne­go oraz indy­wi­du­al­ne­go pakie­tu radio­ochron­ne­go. W zakre­sie doty­czą­cym ostrze­ga­nia lud­no­ści o zagro­że­niach i alar­mo­wa­niu wska­za­no na zna­jo­mość miejsc ukry­cia się po ogło­sze­niu poszcze­gól­nych alarmów.

Jak przy­po­mnia­ło MEiN, w przy­pad­ku zajęć ze strze­lec­twa prze­wi­dzia­ny został trwa­ją­cy dwa naj­bliż­sze lata szkol­ne okres przej­ścio­wy. Ozna­cza to, że zmie­nio­na pod­sta­wa pro­gra­mo­wa edu­ka­cji dla bez­pie­czeń­stwa w zakre­sie umie­jęt­no­ści strze­lec­kich z wyko­rzy­sta­niem bro­ni kulo­wej, pneu­ma­tycz­nej, replik bro­ni strze­lec­kiej (ASG), strzel­nic wir­tu­al­nych albo lase­ro­wych będzie reali­zo­wa­na począw­szy od roku szkol­ne­go 2024/2025, a w przy­pad­ku dostęp­no­ści na tere­nie dane­go powia­tu odpo­wied­nie­go sprzę­tu – nawet od kolej­ne­go roku szkolnego.

W pro­jek­cie są też zawar­te zmia­ny naucza­nia w szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych języ­ka nie­miec­kie­go jako języ­ka mniej­szo­ści naro­do­wej. Są one kon­se­kwen­cją zno­we­li­zo­wa­nia w lutym br. przez mini­stra edu­ka­cji i nauki roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie warun­ków i spo­so­bu wyko­ny­wa­nia przez przed­szko­la, szko­ły i pla­ców­ki publicz­ne zadań umoż­li­wia­ją­cych pod­trzy­my­wa­nie poczu­cia toż­sa­mo­ści naro­do­wej, etnicz­nej i języ­ko­wej uczniów nale­żą­cych do mniej­szo­ści naro­do­wych i etnicz­nych oraz spo­łecz­no­ści posłu­gu­ją­cej się języ­kiem regio­nal­nym. Zgod­nie z nim, od 1 wrze­śnia 2022 r. zmie­szo­na zosta­je licz­ba godzin naucza­nia języ­ka nie­miec­kie­go jako języ­ka mniej­szo­ści naro­do­wej z trzech godzin tygo­dnio­wo do godzi­ny tygo­dnio­wo. Ta decy­zja spo­tka­ła się z pro­te­stem m.in. mniej­szo­ści nie­miec­kiej w Pol­sce. Z tego powo­du Zwią­zek Nie­miec­kich Sto­wa­rzy­szeń Spo­łecz­no-Kul­tu­ral­nych w Pol­sce zło­żył w kwiet­niu do Komi­sji Euro­pej­skiej skar­gę na dzia­ła­nia rzą­du pol­skie­go. (PAP)