Onta­rio zacznie wyzna­czać ter­mi­ny szcze­pień miesz­kań­com pro­win­cji po 80 roku życia. Z senio­ra­mi mają się kon­tak­to­wać leka­rze. Do tego jesz­cze przy­go­to­wy­wa­ny jest sys­tem zapi­sów przez internet.

Więk­szość szcze­pień naj­star­szych senio­rów ma się zacząć w mar­cu, cho­ciaż w nie­któ­rych regio­nach pro­win­cji moż­li­we jest przy­spie­sze­nie ter­mi­nów. Wcze­śniej jed­nak zaszcze­pio­ne moszą być gru­py prio­ry­te­to­we, czy­li np. pen­sjo­na­riu­sze domów opieki.

W ostat­nim tygo­dniu pro­win­cja mia­ła otrzy­mać pra­wie 157 000 dawek szcze­pion­ki Pfi­zer-BioN­Tech. Dosta­wy z tej fir­my do koń­ca mar­ca mają wyno­sić od 173 000 do 186 000 tygo­dnio­wo. Dosta­wy od Moder­ny w przy­szłym tygo­dniu są sza­co­wa­ne na 47 400. W mar­cu powin­ny być większe.

W pią­tek licz­ba zaszcze­pio­nych onta­ryj­czy­ków się­gnę­ła 518 834 osób.