Cho­ciaż wyda­rze­nie to nie poja­wi­ło się w mediach głów­ne­go nur­tu, pod koniec ubie­głe­go mie­sią­ca w Win­ni­pe­gu w Mani­to­bie, duża gru­pa Kana­dyj­czy­ków wzię­ła udział w kon­wo­ju, aby wyra­zić swo­je popar­cie dla holen­der­skich rol­ni­ków, któ­rzy obec­nie pro­te­stu­ją prze­ciw­ko poli­ty­ce reduk­cji nawo­zów przez ich rząd.

W fil­mie z 25 lip­ca opu­bli­ko­wa­nym w mediach spo­łecz­no­ścio­wych zaty­tu­ło­wa­nym „Pro­test nie­zgła­sza­nych rol­ni­ków zor­ga­ni­zo­wa­ny w soli­dar­no­ści z holen­der­ski­mi rol­ni­ka­mi” moż­na zoba­czyć set­ki Kana­dyj­czy­ków w samo­cho­dach, cię­ża­rów­kach  i maszy­nach rol­ni­czych bio­rą­cych udział w kon­wo­ju na głów­nej auto­stra­dzie w Win­ni­pe­gu,  oka­zu­ją­cych  wspar­cie dla rol­ni­ków w Holandii.

Na fil­mie widać, na wie­lu pojaz­dach fla­gę Holandii

reklama

Na jed­nym dużym trak­to­rze wid­niał napis: „Żad­nych nawo­zów, rol­ni­ków, żyw­no­ści”, pod­czas gdy cię­ża­rów­ka typu pick-up mia­ła napis „Rząd kła­mie. Wal­ka o wolność.”

Jak dono­si Life­Si­te­News, przez ostat­ni mie­siąc rol­ni­cy w Holan­dii pro­te­sto­wa­li prze­ciw­ko poli­ty­ce reduk­cji nawo­zów zapro­po­no­wa­nej przez ich pre­mie­ra zwią­za­ne­go ze Świa­to­wym Forum Eko­no­micz­nym , Mar­ka Rutte.

Rząd Tru­de­au od dłuż­sze­go cza­su pla­nu­je wdro­że­nie poli­ty­ki nawo­zo­wej podob­nej do tej, któ­rą narzu­ca Rut­te. Dla­te­go rząd Kana­dy wyzna­czył   cel reduk­cji emi­sji nawo­zów, co jest czę­ścią zobo­wią­za­nia do zmniej­sze­nia cał­ko­wi­tej emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w Kana­dzie o 40–45% do 2030 r.,

za life­si­te news