Moje pasje: Maciek Cza­pliń­ski — nurkowanie

Od kil­ku­dzie­się­ciu lat Maciek Cza­pliń­ski nur­ku­je i fil­mu­je w naj­cie­kaw­szych miej­scach świa­ta, dla­cze­go, po co, jak to się zaczę­ło — roz­ma­wia­my w Mississaudze.
Fil­my Mać­ka moż­na obej­rzeć na jego kana­le YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCUy5KJyNC_H_JRZbh46pZ1w/videos