W liście do uczest­ni­ków Kon­fe­ren­cji Mło­dzie­ży UE papież Fran­ci­szek zale­ca, aby mło­dzi Euro­pej­czy­cy postrze­ga­li pla­ne­tę jako „wspól­ny dom”, któ­ry wyma­ga ochro­ny. A jed­nym ze spo­so­bów, aby to zro­bić, jest rezy­gna­cja Euro­pej­czy­ków z „rze­czy zbęd­nych”, takich jak spo­ży­wa­nie mię­sa, by odwró­cić „trend autodestrukcji”.

„Jeśli nie uda ci się odwró­cić tego auto­de­struk­cyj­ne­go tren­du, w przy­szło­ści będzie to trud­ne dla innych… Ist­nie­je pil­na potrze­ba zmniej­sze­nia zuży­cia nie tyl­ko paliw kopal­nych, ale tak­że wie­lu zbęd­nych rze­czy. Rów­nież w nie­któ­rych rejo­nach świa­ta nale­ża­ło­by spo­ży­wać mniej mię­sa: to rów­nież może pomóc w rato­wa­niu śro­do­wi­ska” – napi­sał papież Franciszek.
reklama