Otta­wa refun­du­je  medycz­ną mari­hu­anę rekor­do­wej licz­bie wete­ra­nów a nowe dane poka­zu­ją, że rząd fede­ral­ny wydał na to w ostat­nim roku podat­ko­wym ponad 150 milio­nów dola­rów – ponad dwu­krot­nie wię­cej niż zale­d­wie trzy lata temu.

Dane z Vete­rans Affa­irs Cana­da poka­zu­ją, że rząd jest na dobrej dro­dze do wyda­nia w tym roku pra­wie 200 milio­nów dola­rów na refun­da­cję mari­hu­any “medycz­nej” ponie­waż coraz wię­cej byłych żoł­nie­rzy o to się zwraca.

Pod­czas gdy eks­per­ci  nie są pew­ni przy­czyn tego wzro­stu, są zgod­ni  co do potrze­by uzy­ska­nia więk­szej ilo­ści infor­ma­cji na temat rze­czy­wi­stych korzy­ści i poten­cjal­nych szkód medycz­nych wyni­ka­ją­cych z marihuany.

Vete­rans Affa­irs roz­po­czę­ło refun­da­cję  za mari­hu­anę medycz­ną w 2008 roku, kie­dy to zezwo­le­nia zosta­ły przy­zna­ne na bar­dzo ogra­ni­czo­nych zasa­dach i za zgo­dą leka­rza specjalisty.

Posu­nię­cie to nastą­pi­ło po serii orze­czeń sądo­wych sprzed ponad 20 lat, któ­re po raz pierw­szy pozwo­li­ły na dekry­mi­nal­zia­cję kon­sump­cji medycz­nej marihuany.

Następ­nie w 2014 roku Health Cana­da zła­go­dzi­ło zasa­dy doty­czą­ce tego, kto może zezwo­lić na uży­wa­nie medycz­nej mari­hu­any.. Nowe zasa­dy nie ogra­ni­cza­ły ilo­ści puli, któ­ra mogła zostać auto­ry­zo­wa­na, ani kosztów.

Vete­rans Affa­irs w tam­tym cza­sie zwra­ca­ło 112 byłym człon­kom woj­ska za ich pulę, co kosz­to­wa­ło 409 000 dol. rocz­nie W następ­nym roku licz­ba ta wzro­sła do ponad 600, przy cał­ko­wi­tym kosz­cie ponad 1,7 milio­na dola­rów – a obec­nie nie widać koń­ca tego wzrostu.

Dane  poka­zu­ją, że rząd zwró­cił w roku podat­ko­wym 2021–22 ponad 18 000 byłym woj­sko­wym  153 milio­ny dola­rów za medycz­ną  marihuanę

Wie­lu eks­per­tów pyta czy medycz­na mari­hu­ana napraw­dę poma­ga wete­ra­nom – a jeśli tak, to w jaki spo­sób i dlaczego.

Te bada­nia, któ­re zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne, były bar­dzo ogra­ni­czo­ne i dosy­ar­czy­ły nie­wiel­ką ilo­ścią infor­ma­cji na temat wpły­wu na oso­by cier­pią­ce na zespół stre­su poura­zo­we­go, a tak­że dłu­go­fa­lo­wych skut­ków uży­wa­nia kono­pi indyjskich.