Orga­ni­za­cja Amne­sty Inter­na­tio­nal wyra­zi­ła w nie­dzie­lę ubo­le­wa­nie z powo­du „wzbu­rze­nia i zło­ści” wywo­ła­nych jej rapor­tem, w któ­rym zarzu­ci­ła woj­skom ukra­iń­skim nara­ża­nie lud­no­ści cywil­nej. Raport wywo­łał obu­rze­nie pre­zy­den­ta Ukra­iny Woło­dy­my­ra Zełenskiego.

„Amne­sty Inter­na­tio­nal głę­bo­ko ubo­le­wa z powo­du wzbu­rze­nia i zło­ści, któ­re spo­wo­do­wał nasz komu­ni­kat pra­so­wy o tak­ty­ce bojo­wej armii ukra­iń­skiej” – napi­sa­ła orga­ni­za­cja w mailu do agen­cji Reutera.

„PRIORYTETEM AI W TYM I KAŻDYM INNYM KONFLIKCIE JEST ZAPEWNIENIE OCHRONY CYWILOM. BYŁ TO JEDYNY CEL NASZEGO OSTATNIEGO RAPORTU. CHOĆ W PEŁNI PODTRZYMUJEMY NASZE TEZY, TO UBOLEWAMY Z POWODU WYWOŁANEGO NIMI BÓLU” – OZNAJMIA AI.

Amne­sty Inter­na­tio­nal napi­sa­ła w czwart­ko­wym rapor­cie, że woj­sko ukra­iń­skie naru­sza pra­wo kon­flik­tów zbroj­nych roz­miesz­cza­jąc sprzęt i uzbro­je­nie w szko­łach, szpi­ta­lach i dziel­ni­cach miesz­kal­nych, a tak­że prze­pro­wa­dza­jąc ata­ki z tere­nów gęsto zalud­nio­nych. „Wyni­ka­ją­ce z tego rosyj­skie ude­rze­nia w zalud­nio­ne obsza­ry zabi­ły cywi­lów i znisz­czy­ły cywil­ną infra­struk­tu­rę” – napi­sa­no w raporcie.

W reak­cji na ten doku­ment dorad­ca pre­zy­den­ta Ukra­iny Mychaj­ło Podo­lak oświad­czył, że Amne­sty Inter­na­tio­nal bie­rze udział w rosyj­skiej kam­pa­nii pro­pa­gan­do­wej i dez­in­for­ma­cyj­nej, zaś sze­fo­wa ukra­iń­skie­go oddzia­łu AI Oksa­na Pokal­czuk zre­zy­gno­wa­ła ze sta­no­wi­ska, nazy­wa­jąc raport poda­run­kiem pro­pa­gan­do­wym dla Rosji. (PAP)

kgr/