Miesz­ka­ją­cy w Toron­to, uro­dzo­ny w Bar­to­szy­cach pol­ski arty­sta Zenon Bur­dy otrzy­mał jed­ną z sze­ściu rów­no­rzęd­nych nagród na 41st  Mini Print Inter­na­tio­nal of Cada­qu­és w Hisz­pa­nii. Cada­qu­és sły­nie mię­dzy inny­mi z tego, że miesz­kał tam i two­rzył Salva­do­re Dali. Obec­nie w jego domu jest muzeum jemu poświęcone.

        Kon­kurs ten ma tra­dy­cję 41 lat zaj­mu­je więc wyso­ką pozy­cję na świa­to­wym “ryn­ku” gra­fi­ki minia­tu­ro­wej. Spo­śród dzie­wię­ciu prac nomi­no­wa­nych komi­sja wybra­ła sześć gra­fik nagro­dzo­nych. Zenon Bur­dy — Cana­da, Julie Reid —  Uni­ted King­dom, Pis­sar­ro —  Por­tu­gal, Kima Guitart —  Spa­in, May­umi Someya – Japan oraz Aki­ra Suzu­ki- Japan. Wszyst­kim lau­re­atom obok nagro­dy orga­ni­za­to­rzy zapew­nia­ją indy­wi­du­al­ną wysta­wę w całym cyklu wystawienniczym.

        Zgod­nie z regu­la­mi­nem jury na wysta­wę kwa­li­fi­ku­je odbit­ki z płyt gra­ficz­nych o for­ma­cie 10 x 10 cm. W kon­kur­sie wzię­ło udział 642 gra­fi­ków z 44 państw, Repre­zen­to­wa­ne są tu wszyst­kie tech­ni­ki gra­ficz­ne, te tra­dy­cyj­ne czy­li tech­ni­ki wypu­kłe takie jak drze­wo­ryt czy lino­ryt, tech­ni­ki wklę­słe meta­lo­we: akwa­for­ta i akwa­tin­ta i będą­ce efek­tem poszu­ki­wań i eks­pe­ry­men­tów tech­ni­ki mie­sza­ne, tech­ni­ki przy udzia­le kom­pu­te­ra oraz tech­ni­ki eksperymentalne.

        Wysta­wa ma cha­rak­ter objaz­do­wy i pre­zen­to­wa­na będzie w Wing­field Barns Gal­le­ry in Wing­field w Wiel­kiej Bry­ta­nii, Fun­da­ció Thar­rats d’Art Gràfic, Pine­da w Hisz­pa­nii oraz w L’EtangD’Art Bages we Francji.

        “Mała for­ma gra­ficz­na pozo­sta­je nadal ory­gi­nal­ną for­mą dia­lo­gu. For­mat prac nie jest w tej dys­ku­sji żad­nym ogra­ni­cze­niem, gra­fi­ki podej­mu­ją roz­ma­ite kwe­stie, doty­czą­ce zarów­no ogól­nej wizji rze­czy­wi­sto­ści, egzy­sten­cji czło­wie­ka, jak i spo­rów czy­sto este­tycz­nych. Słu­żą pre­zen­ta­cji oraz kon­fron­ta­cji poglą­dów, wąt­pli­wo­ści i roz­te­rek w każ­dej nie­mal dzie­dzi­nie: filo­zo­ficz­nej, kul­tu­ro­wej, spo­łecz­nej czy politycznej”.

        Jeśli spoj­rzy­my  wstecz do histo­rii sztu­ki to zoba­czy­my, że wie­lu wiel­kich arty­stów zaj­mo­wa­ło się gra­fi­ką minia­tu­ro­wą, przy­to­czyć tu moż­na kil­ka nazwisk. Albrecht Dürer, któ­ry stwo­rzył cykl pięt­na­stu drze­wo­ry­tów do „Apo­ka­lip­sy”, Rem­brandt van Rijn, Fran­ci­sco Goya z cyklu „Kapry­sy” „Kie­dy rozum śpi, budzą się upio­ry” (wszyst­kie jego odbit­ki moż­na oglą­dać w jego domu w Sara­gos­sie – obec­nie jego Muzeum), czy Józef Giel­niak, któ­ry stwo­rzył cykle prac: “Sana­to­rium”, “Impro­wi­za­cje”, “Impro­wi­za­cje dla Gra­żyn­ki”. Nale­ża­ło­by też wspo­mnieć o exli­bry­sach zna­kach wła­sno­ścio­wych dane­go egzem­pla­rza książ­ki naj­czę­ściej ozdo­bio­ny, imie­niem i nazwi­skiem wła­ści­cie­la księ­go­zbio­ru  Minia­tu­ry gra­ficz­ne były i są waż­ną czę­ścią gra­fi­ki warsztatowej.

        Zenon Bur­dy absol­went Wydzia­łu Sztuk Pięk­nych na UMK w Toru­niu w pra­cow­ni prof. Bar­ba­ry Stey­er. Uczest­ni­czył w ponad 100 wysta­wach i kon­kur­sach  świa­to­wych. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie zenonburdy.com