31 lip­ca, w nie­dzie­lę, 2021 na jezio­rze Onta­rio odby­ły się rega­ty Yacht Klu­bu Pol­ski Toron­to, w któ­rych wzię­ło udział 6 jach­tów kilo­wych. Wyścig ukoń­czy­ło 5 jach­tów. W prze­pięk­nej pogo­dzie jed­nost­ki prze­pły­nę­ły od Wysp Toron­toń­skich w oko­li­ce Scar­bo­ro­ugh Bluffs Park i z powro­tem. Impre­zę mają­cą bar­dziej cha­rak­ter bar­dziej towa­rzy­ski niż spor­to­wy zakoń­czy­ło spo­tka­nie na lądzie.

        Zwy­cię­ską jed­nost­ką oka­za­ła się “Kir­by 25” pod dowódz­twem wice­ko­man­do­ra klu­bu Rober­ta Bar­tlew­skie­go, Komi­sja oce­nia­ją­ca w skła­dzie m.in. Jan Zamor­ski — koman­dor, oraz Krzysz­tof Dzi­kow­ski, orga­ni­za­tor, moni­to­ro­wa­ła prze­bieg zma­gać z moto­rów­ki sędziow­skiej. Tam też byli­śmy z kame­rą. Film video moż­na obej­rzeć na kana­le YouTu­be GoniecTv Toronto.

        Na zwy­cię­skiej łód­ce — co chy­ba cie­szy naj­bar­dziej — zało­gan­ta­mi była gru­pa mło­dzie­ży w wie­ku 11 — 13 lat. Nie ma lep­szej edu­ka­cji dła mło­de­go czło­wie­ka niż żagle — pod­kre­śla­ją orga­ni­za­to­rzy regat. Yacht Klu­bu Pol­ski Toron­to zapra­sza mło­dych ludzi na naukę żeglo­wa­nia i zdo­by­wa­nia żeglar­skich paten­tów. A oto wyniki:

1 miej­sce

Ruby Tues­day / Kir­by 25

Robert Bar­tlew­ski

Kazik Bar­tlew­ski (11 lat)

Sabi­na Bar­tlew­ska (13 lat)

Gabriel Zamor­ski (12 lat)

Alek­san­dra Chu­cha­la (11 lat)

2 miej­sce

Wind Lass / C&C 25

Andrzej Zara­nek

Adam Kamie­niak

Anna Sta­siak — Elmendorf

3 miej­sce

Rode Crew / CS 30

Robert Chu­cha­la

Jozef Lewan­dow­ski

Marek Ruga­la

Ali­cja Chuchala

Aga­ta Potaczala

Zofia Mro­zow­ska

Jozef Szpa­kow­ski

4 miej­sce

God‘s Gift / C&C 25

Bogu­sław Kwasek

Witold Kuba­ra

Maciej Tabo­rek

Piotr Kluz

5 miej­sce

Wil­low One / CS-36

Sla­wo­mir Niewczas

Leszek Stan­kie­wicz

Jarek Waw­rzy­niak

Jola Pagacz

6 miej­sce

Viking 28 / Ron­go — Rongo

Andrzej Załę­ski

Mar­cin Kepa

Jaro­slaw Załęski