Pra­cow­ni­cy labo­ra­to­rium w Ber­li­nie-Bran­den­bur­gii stwier­dzi­li w prób­kach wody z Odry wyso­kie stę­że­nie rtę­ci. Rtęć jest tok­sycz­na dla ludzi i zwie­rząt. Nadal nie wia­do­mo, czy rtęć wykry­ta w prób­kach z Odry jest przy­czy­ną maso­wej śmier­ci ryb Bran­den­bur­ski mini­ster śro­do­wi­ska Axel Vogel w wywia­dzie dla tele­wi­zji rbb skry­ty­ko­wał poli­ty­kę infor­ma­cyj­ną Polski.

PAP usta­li­ła, że stro­na pol­ska rów­nież bada wodę z Odry pod kątem obec­no­ści w wodzie meta­li cięż­kich, takich jak ołów, kadm czy wła­śnie rtęć. Prób­ki zosta­ły zabez­pie­czo­ne i urzęd­ni­cy cze­ka­ją na wyni­ki badań.

Rtęć jest też natu­ral­nym meta­lem wystę­pu­ją­cym w Odrze, gdyż jest to rze­ka zanieczyszczona.

 

Ana­li­za praw­do­po­dob­nie ska­żo­nej wody z Odry przy­nio­sła pierw­szy wynik. Por­tal rbb24 podał, że pra­cow­ni­cy labo­ra­to­rium w Ber­li­nie-Bran­den­bur­gii stwier­dzi­li w prób­kach wody wyso­kie stę­że­nie rtęci.
Ska­że­nie Odry. Niem­cy kry­ty­ku­ją Polskę
GIOŚ zwró­cił się do stro­ny niemieckiej
“Cze­ka­my na prób­ki ryb z Odry”

REKLAMA
Według Fede­ral­nej Agen­cji Śro­do­wi­ska rtęć jest tok­sycz­na dla ludzi i zwie­rząt. Nadal nie wia­do­mo, czy rtęć wykry­ta w prób­kach z Odry jest przy­czy­ną maso­wej śmier­ci ryb — pisze portal.

Ska­że­nie Odry. Niem­cy kry­ty­ku­ją Polskę
Kto zatruł Odrę? Hora­ła: Tego w tym momen­cie nie wiemy…
Kto zatruł Odrę? Hora­ła: Tego w tym momen­cie nie wiemy…
zobacz również

Bran­den­bur­ski mini­ster śro­do­wi­ska Axel Vogel w wywia­dzie dla tele­wi­zji rbb skry­ty­ko­wał poli­ty­kę infor­ma­cyj­ną Polski.

ADVERTISING

Tyl­ko od osób trze­cich i z mediów wia­do­mo, że na dużą ska­lę uwal­nia­ne są roz­pusz­czal­ni­ki, któ­re mogą być odpo­wie­dzial­ne za śmierć ryb. Nale­ży zauwa­żyć, że uzgod­nio­ne spo­so­by zgła­sza­nia nie były prze­strze­ga­ne, a co za tym idzie, nie dys­po­nu­je­my wie­lo­ma infor­ma­cja­mi, któ­re powin­ni­śmy mieć – pod­kre­ślił mini­ster środowiska.

GIOŚ zwró­cił się do stro­ny niemieckiej
GIOŚ zwró­cił się, poprzez mini­ster­stwo, do stro­ny nie­miec­kiej o potwier­dze­nie odkry­cia rtę­ci w prób­kach wody z Odry — dowie­dzia­ła się nie­ofi­cjal­nie PAP.

REKLAMA
PAP usta­li­ła, że stro­na pol­ska rów­nież bada wodę z Odry pod kątem obec­no­ści w wodzie meta­li cięż­kich, takich jak ołów, kadm czy wła­śnie rtęć. Prób­ki zosta­ły zabez­pie­czo­ne i urzęd­ni­cy cze­ka­ją na wyni­ki badań.

Rtęć jest też natu­ral­nym meta­lem wystę­pu­ją­cym w Odrze, gdyż jest to rze­ka zanie­czysz­czo­na. Nato­miast wyso­kie stę­że­nie tej rtę­ci może wpły­nąć na śnię­cie ryb — usły­sze­li­śmy nie­ofi­cjal­nie od urzęd­ni­ka z GIOŚ.

“Cze­ka­my na prób­ki ryb z Odry”
Cały czas cze­ka­my na prób­ki ryb z Odry do bada­nia. Jeże­li prób­ki dotrą do insty­tu­tu dziś do koń­ca dnia, to pierw­sze wyni­ki badań być może będą w nie­dzie­lę wie­czo­rem lub w ponie­dzia­łek rano — powie­dział z kolei dyrek­tor Pań­stwo­we­go Insty­tu­tu Badaw­cze­go w Puła­wach pro­fe­sor Krzysz­tof Niemczuk.