Oko­ło 90 żoł­nie­rzy z Edmon­ton wystar­to­wa­ło w pią­tek rano z Mię­dzy­na­ro­do­we­go Por­tu Lot­ni­cze­go Edmon­ton na misję szko­le­nio­wą  armii ukraińskiej.

Żoł­nie­rze bio­rą udział w ope­ra­cji Uni­fier, któ­ra zosta­ła roz­po­czę­ta w 2015 roku w celu szko­le­nia żoł­nie­rzy ukra­iń­skich po anek­sji Krymu.

„Szko­li­my nowych rekru­tów świe­żo z uli­cy, któ­rzy zgła­sza­ją się na ochot­ni­ka do obro­ny swo­je­go kra­ju,  będzie­my ich szko­lić w bar­dzo pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ściach żoł­nier­skich” – powie­dział ppłk. Micha­ela Mallatta.

„Tak więc pod­sta­wo­we posłu­gi­wa­nie się bro­nią, wal­ka, pod­sta­wo­wa pierw­sza pomoc, tak­ty­ka bar­dzo niskie­go pozio­mu, pew­ne pra­wa kon­flik­tów zbroj­nych, świa­do­mość zagro­że­nia wybu­cho­we­go, rze­czy, któ­re pomo­gą im żyć, prze­trwać  na polu bitwy, gdy wró­cą do obro­ny ich wła­snej ziemi”.

Wcze­śniej  szko­le­nia odby­wa­ły się na Ukra­inie, teraz Kana­dyj­czy­cy będą sta­cjo­no­wać w Anglii.

Woj­ska kana­dyj­skie dołą­czą do part­ne­rów z Wiel­kiej Bry­ta­nii, Holan­dii i Nowej Zelandii.

Ocze­ku­je się, że w ponie­dzia­łek z Edmon­ton wyje­dzie kolej­nych 100 żołnierzy.