Wewnętrz­ne doku­men­ty mini­ster­stwa trans­por­tu poka­zu­ją, że wymóg szcze­pień podróż­nych miał popra­wić sto­pień wyszcze­pie­nia kana­dyj­skie­go społeczeństwa.

Notat­ka przy­go­to­wa­na dla mini­stra trans­por­tu Oma­ra Algha­bry 2 paź­dzier­ni­ka 2021 roku w spra­wie wpro­wa­dze­nia obo­wiąz­ku szcze­pień zawie­ra stwier­dze­nie mówią­ce o tym, że restryk­cyj­ny wymóg szcze­pień bez alter­na­ty­wy w posta­ci przed­sta­wie­nia nega­tyw­ne­go wyni­ku testu na COVID-19 mógł­by znacz­nie przy­spie­szyć pro­ces szczepień.

Parę tygo­dni póź­niej Algha­bra pod­pi­sał memo­ran­dum przy­go­to­wa­ne przez mini­ste­rial­ną gru­pę ds. bez­pie­czeń­stwa zatwier­dza­ją­cy nowy nakaz wpro­wa­dza­ją­cy szcze­pie­nia. W doku­men­cie z 29 paź­dzier­ni­ka czy­ta­my, że nakaz szcze­pień jest potrzeb­ny, by wzmac­niać bez­pie­czeń­stwo sys­te­mu trans­por­tu, a celem pośred­nim jest popra­wa ogól­ne­go stop­nia wyszcze­pie­nia spo­łe­czeń­stwa. Mimo że ogól­ny odse­tek zaszcze­pio­nych jest wyso­ki, to „wciąż mamy pew­ną licz­bę Kana­dyj­czy­ków, któ­rzy kwa­li­fi­ku­ją się do szcze­pień, ale zaszcze­pie­ni nie są. Sta­no­wi to wyzwa­nie z kil­ku powo­dów”. Wśród powo­dów wymie­nia­ny jest fakt, że dzie­ci w wie­ku poni­żej 12 lat nie mogą być szcze­pio­ne, ponad­to jest gru­pa osób, któ­ra nie może się zaszcze­pić z powo­dów medycz­nych. Nale­ży jed­nak mak­sy­mal­nie zwięk­szać sto­pień zaszcze­pie­nia wśród pozo­sta­łych i przy­zna­wać mini­mal­ną licz­bę zwol­nień ze szcze­pień. Tyl­ko wte­dy będzie­my mogli korzy­stać z peł­nej ochro­ny zapew­nia­nej przez szcze­pion­ki i zmi­ni­ma­li­zu­je­my ryzy­ko COVID-19.

Wymie­nio­ne doku­men­ty zosta­ły zło­żo­ne w sądzie w odpo­wie­dzi na czte­ry pozwy pod­wa­ża­ją­ce obo­wią­zek szcze­pie­nia podróż­nych. Pozy­wa­ją­cy twier­dzą, że obo­wią­zek poten­cjal­nie może być sprzecz­ny z Kar­tą Praw i Swo­bód i chcą, by sąd wyja­śnił tę sprawę.

Rząd fede­ral­ny zawie­sił wymóg szcze­pień podróż­nych 20 czerw­ca, doda­jąc, że w każ­dej chwi­li nakaz może być przy­wró­co­ny, jeśli sytu­acja epi­de­micz­na będzie tego wymagała.

Roz­ma­ite for­my naka­zów szcze­pień były widzia­ne przez urzęd­ni­ków ds. zdro­wia publicz­ne­go jako suk­ces. W lutym dr The­re­sa Tam mówi­ła, że mamy dowo­dy na to, że wymo­gi szcze­pień (doty­czą­ce urzęd­ni­ków, okre­ślo­nych zawo­dów, a tak­że w for­mie pasz­por­tów szcze­pion­ko­wych) dzia­ła­ją. Tam zauwa­ży­ła, że przed wpro­wa­dze­niem wymo­gów licz­ba zaszcze­pio­nych doszła do pew­ne­go pozio­mu, na któ­rym się zatrzy­ma­ła. Uda­ło się ją zwięk­szyć dopie­ro wpro­wa­dza­jąc nakazy.

War­to jesz­cze zauwa­żyć, że Trans­port Cana­da w rapor­cie z listo­pa­da 2020 roku twier­dzi­ło, że ryzy­ko zara­że­nia się koro­na­wi­ru­sem w cza­sie podró­ży na pokła­dzie samo­lo­tu jest nie­wiel­kie. Depar­ta­ment powo­ły­wał się przy tym na oświad­cze­nie Inter­na­tio­nal Air Trans­port Asso­cia­tion (IATA), w któ­rym orga­ni­za­cja poda­wa­ła, że sta­ty­stycz­nie na 27 milio­nów podróż­nych przy­pa­da jeden przy­pa­dek zaka­że­nia. W rapor­cie Trans­port Cana­da urzęd­ni­cy wspo­mi­na­li jesz­cze o sys­te­mach fil­tra­cji powie­trza w samo­lo­tach, któ­re w bar­dzo dużym stop­niu zmniej­sza­ją roz­prze­strze­nia­nie się wiru­sów prze­no­szo­nych przez aero­zol. W tam­tym cza­sie nie było jesz­cze warian­tu Delta.

Urzęd­nicz­ka odpo­wie­dzial­na za przy­go­to­wa­nie notat­ki dla mini­stra Algha­bry w paź­dzier­ni­ku 2021 roku stwier­dzi­ła, że dane z listo­pa­da 2020 nie były już aktualne.