Sędzia sądu naj­wyż­sze­go Quebe­cu, Chan­tal Cir­ri­ve­au, tym­cza­so­wo zawie­si­ła prze­pis zawar­ty w nowej usta­wie języ­ko­wej naka­zu­ją­cy tłu­ma­cze­nie doku­men­tów sądo­wych skła­da­nych po angiel­sku na język fran­cu­ski. Usta­wa nr 86 zawie­ra frag­men­ty, któ­re naka­zu­ją przed­się­bior­stwom przed­sta­wia­nie tłu­ma­czeń przy­się­głych angiel­skich doku­men­tów. Zda­niem sędzi może to być prze­szko­dą w dostę­pie do sys­te­mu spra­wie­dli­wo­ści. Prze­pis może gene­ro­wać opóź­nie­nia i kosz­ty, dotkli­we zwłasz­cza dla małych i śred­nich firm. Do tego zmu­sza fir­my i ich praw­ni­ków do docho­dze­nia swo­ich praw w sądzie w języ­ku innym niż ofi­cjal­ny język, z któ­rym się identyfikują.

Prze­słu­cha­nia w spra­wie prze­pi­su będą jesz­cze pro­wa­dzo­ne, naj­pew­niej w listo­pa­dzie. Do tego cza­su prze­pis jest tym­cza­so­wo zawieszony.

Praw­ni­cy, któ­rzy pod­wa­ża­li prze­pi­sy, odwo­ły­wa­li się do sek­cji Aktu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z 1867 roku, któ­re gwa­ran­to­wa­ły dostęp do sądow­nic­twa w obu ofi­cjal­nych języ­kach. Do tego wyka­zy­wa­li, że licz­ba tłu­ma­czy przy­się­głych zaj­mu­ją­cych się pra­wem jest ogra­ni­czo­na, zwłasz­cza w nie­któ­rych regio­nach. Koszt tłu­ma­czeń waha się od 20 do 40 cen­tów za sło­wo. Oświad­cze­nia zło­ży­li też człon­ko­wie Mohawk Coun­cil of Kah­na­wa­ke, któ­rzy twier­dzi­li, że są jed­ną z wie­lu grup poten­cjal­nie poszko­do­wa­nych przez nowe przepisy.

Mini­ster­stwo spra­wie­dli­wo­ści nie komen­to­wa­ło spra­wy. Rzecz­nik pra­so­wy powie­dział tyl­ko, że „celem prze­pi­sów była pro­mo­cja lep­sze­go dostę­pu do sys­te­mu spra­wie­dli­wo­ści w ofi­cjal­nym i powszech­nie uży­wa­nym języ­ku francuskim”.