Co zro­bić z służ­bą zdrowia?

Albo spry­wa­ty­zo­wać, albo zosta­wić publicz­ną w stu pro­cen­tach, mie­sza­ny sys­tem zawsze pro­wa­dzi do korup­cji — podat­nik nie otrzy­mu­je tego za co pła­ci i musi pła­cić podwój­nie, Naj­lep­szy był­by sys­tem pry­wat­ny opła­ca­ny czę­ścio­wo przez podat­ki, w któ­rym moż­li­wa była­by kon­ku­ren­cja mię­dzy szpi­ta­la­mi i mię­dzy leka­rza­mi. — prze­ko­nu­je Andrzej Kumor