Jak się w Kana­dzie budu­je, to wszy­scy wie­my; przede wszyst­kim tanio i „na wygląd”. Dowia­du­je­my się o tym bar­dzo szyb­ko, zwłasz­cza jeśli kupu­je­my gdzieś na osie­dlu nowy dom od buildera.

        Wszyst­ko pięk­nie wyglą­da, a to, co było pod spodem to dopie­ro czas nam odkry­wa. Pęka­ją fun­da­men­ty, wykrzy­wia­ją się bel­ki, prze­cie­ka ele­wa­cja. Oczy­wi­ście, mamy gwa­ran­cję, ale potem gwa­ran­cja się koń­czy i zosta­je­my  sam na sam z naszym domem.

        Tak zwa­na kana­dyj­ska tech­no­lo­gia budo­wy domów jed­no­ro­dzin­nych o kon­struk­cji drew­nia­nej wyma­ga dobre­go ocie­pla­nia i wen­ty­lo­wa­nia pomiesz­czeń. W prze­ciw­nym wypad­ku w domach łatwo o pleśń i grzyb; łatwo naba­wić się koniecz­no­ści kosz­tow­nych remontów.

• Ocie­ple­nie zale­ży od tego jak dobry jest instalator.

• Spraw­dza­my duk­ty wety­la­cyj­ne, obu­do­wy wokół wła­zów, odpro­wa­dza­nie wycią­gów kuchennych.

• Ocie­pla­my do pozio­mu R- 40, lub R — 60 w przy­pad­ku nowych domów.

• Po to, by strych „oddy­chał” udraż­nia­my soffitsy.

• Uży­wa­my pozio­mi­cy lase­ro­wej do uczci­we­go, rów­ne­go wypeł­nie­nia całej przestrzeni.

• Na koniec odkurzamy

• Nasi klien­ci mogą sko­rzy­stać z dofi­nan­so­wa­nia do 5 tys. dol. w ramach pro­gra­mu Cana­da Gre­ener Homes Ini­tia­ti­ve (trze­ba zatrud­nić inspek­to­ra, któ­re­go koszt jest następ­nie zwracany)

Roz­ma­wiam o tym z  Wal­de­ma­rem i Pio­trem Napo­ra, wła­ści­cie­la­mi Valu­ed Insu­la­tion Pro­fes­sio­nals, któ­rzy od ponad 15 lat mię­dzy inny­mi zaj­mu­ją się nie­do­rób­ka­mi w zakła­da­niu izo­la­cji ter­mal­nej budynków.

        Jed­ną z głów­nych rze­czy, na któ­re powin­ni­śmy zwra­cać uwa­gę przy zabez­pie­cze­niu domu, jest wła­ści­wa cyr­ku­la­cja powie­trza w pomiesz­cze­niach miesz­kal­nych i na strychu.

        Jeśli będzie dobra, na ele­men­tach drew­nia­nych nie będzie się zbie­ra­ła wil­goć, dom będzie wła­ści­wie „oddy­chał”. Nie­ste­ty, czę­sto nie tyl­ko cyr­ku­la­cja jest zakłó­co­na, ale też strych nie jest dosta­tecz­nie ocieplony.

        Fir­ma VIP tutaj wła­śnie może nam przyjść z pomo­cą, ojciec i syn, Wal­de­mar i Piotr, od lat zaj­mu­ją się natry­ski­wa­niem mate­ria­łów izo­la­cyj­nych, poli­ure­ta­no­wych, celu­lo­zo­wych czy szklanych.

        Aby zoba­czyć, dla­cze­go izo­la­cja stry­chu jest waż­na, wystar­czy przejść się zimą po nowym osie­dlu miesz­ka­nio­wym i spraw­dzić, na któ­rych dachach leży śnieg. Dla­cze­go jed­ne są czar­ne, a inne nie? Odpo­wiedź jest bar­dzo pro­sta – w jed­nych domach stra­ty cie­pła przez dach są olbrzy­mie i śnieg top­nie­je, a w innych izo­la­cja jest dobra.

        Piotr Napo­ra porów­nu­je to do cho­dze­nia zimą z gołą gło­wą; gdy nie mamy czap­ki, szyb­ko tra­ci­my cie­pło i marzniemy.

        Nie­ste­ty, zła izo­la­cja stry­chów to nor­ma. Izo­la­cja jest wła­ści­wej gru­bo­ści tam, gdzie widać, a „gdzie oczy nie widzą”, mate­ria­łu izo­la­cyj­ne­go jest o wie­le mniej. Bo trze­ba robić szyb­ko, tanio, a i tak niko­mu się nie chce czoł­gać po stry­chu i patrzeć w zakamarki.

        War­to więc się pofa­ty­go­wać i spraw­dzić. Bo dobrze zaizo­lo­wa­ny strych to czy­sta oszczęd­ność. Waż­ne jest rów­nież, aby otwo­ry wen­ty­la­cyj­ne, któ­re dopro­wa­dza­ją powie­trze pod dach, były droż­ne, a na stry­chu była wła­ści­wa cyr­ku­la­cja powietrza.

        Jeśli tem­pe­ra­tu­ra powie­trza tuż pod dachem jest porów­ny­wal­na z tem­pe­ra­tu­rą zewnętrz­ną, wów­czas nie tra­ci­my cie­pła i nie pła­ci­my za „pod­grze­wa­nie atmosfery”.

        Latem to samo dzia­ła w dru­gą stro­nę, dzię­ki dobre­mu odizo­lo­wa­niu stry­chu, w poko­jach jest chłod­no i nie musi­my na okrą­gło uży­wać kli­ma­ty­za­cji. Wszyst­ko to prze­kła­da się bez­po­śred­nio na oszczęd­no­ści w zuży­ciu ener­gii elek­trycz­nej i gazu. Ale nie tyl­ko to. To rów­nież popra­wia stan ele­men­tów drew­nia­nych domu i zwięk­sza jego żywot­ność.                         A gdy jesz­cze zaosz­czę­dzo­ne na ener­gii pie­nią­dze prze­zna­czy­my na spła­tę pożycz­ki hipo­tecz­nej, będzie­my mogli szyb­ciej spła­cić dom, a tym samym zaosz­czę­dzić dodat­ko­wo dzie­siąt­ki tysię­cy dolarów.

Piotr Napo­ra:  Pra­wie każ­dy dom ma źle ocie­plo­ny strych. Nie­któ­rzy buil­de­rzy są tro­chę lep­si niż inni, ale prze­waż­nie jak się ma dom na osie­dlu, gdzie ktoś szyb­ko wybu­do­wał z 500 domów, to moż­na zało­żyć, że jest pro­blem. Robi­łem nie­daw­no dzie­wię­cio­let­ni dom bra­ta i to była „masa­kra”.

Wal­de­mar Napo­ra: Jak się ten właz otwie­ra, to przy wej­ściu jest jesz­cze jako tako, ale jak  pomie­rzyć dalej… No bo wia­do­mo, że to oszczęd­ność mate­ria­łu i czasu.

Piotr Napo­ra: My robi­my do stan­dar­du R50 (R okre­śla opór prze­wod­nic­twa ciepl­ne­go – im więk­szy, tym lep­sza izo­la­cja). Na nie­któ­re domy tak, jak tutaj ojca, nie moż­na za dużo dać, bo jak się za dużo nała­du­je, to wte­dy nie ma odpo­wied­niej cyr­ku­la­cji powie­trza. Zło­ty śro­dek to jest wła­śnie R 50.

        Mamy maszy­nę, któ­ra to narzu­ca. Mate­riał jest w belach, spra­so­wa­ny, to się wrzu­ca do maszy­ny i dmu­cha­wy pla­sty­ko­wą kar­bo­wa­ną rurą to roz­pro­wa­dza­ją. Jed­na oso­ba wcho­dzi odpo­wied­nio ubra­na, z maską z wen­ty­la­tor­kiem, na strych, sta­wia­my laser, któ­ry daje nam czer­wo­ną linię – poziom, i się to nadmu­chu­je czy też „napie­rza”.

        W cią­gu jed­ne­go dnia moż­na zro­bić dwa – trzy domy, to jest kwe­stia dmu­cha­nia przez dwie do trzech godzin, wcze­śniej przy­go­to­wu­je­my strych, dokła­da­my do tego, co już jest, no a jeże­li jest pleśń czy grzyb, to wte­dy trze­ba się zasta­na­wiać, co robić. Odpo­wied­nio zabez­pie­cza­my i odsła­nia­my otwo­ry wentylacyjne.

        Zatem war­to spraw­dzić u sie­bie w domu, czy tego nie potrze­ba zrobić.

Wal­de­mar Napo­ra: Tak, moż­na zro­bić zdję­cie, wysłać do mnie, ale prze­waż­nie każ­dy dom, któ­ry nie został wybu­do­wa­na przez dobre­go buil­de­ra,   potrze­bu­je popra­wy izo­la­cji.  War­to to spraw­dzić, tym bar­dziej że teraz jest bar­dzo dobra oka­zja, bo dzia­ła pro­gram rzą­do­wy Cana­da Gre­ener Homes Ini­tia­ti­ve, gdzie moż­na otrzy­mać pie­nią­dze na uczy­nie­nie domu bar­dziej ener­go­osz­częd­nym. Wszyst­kie potrzeb­ne infor­ma­cje moż­na uzy­skać ze stro­ny inter­ne­to­wej https://www.nrcan.gc.ca/ener­gy-effi­cien­cy­/ho­me­s/cana­da-gre­ener-homes-gran­t/23441

Czy pora roku odgry­wa tutaj rolę, czy jesie­nią jest lepiej?

        Tak, oczy­wi­ście, latem to jest napraw­dę bar­dzo uciąż­li­we, może bar­dzo wcze­śnie rano, ale tem­pe­ra­tu­ry na stry­chach docho­dzą do takich jak w pie­kar­ni­ku. To wte­dy sta­je się nie­bez­piecz­ne; moż­na nie wyjść.

        Tak więc teraz, to jest ten moment, kie­dy trze­ba pod­jąć decy­zję, bo wia­do­mo, że dobrze zaizo­lo­wa­ny strych to jest zwrot w posta­ci niż­szych kosz­tów ogrze­wa­nia, lep­szej cyr­ku­la­cji powie­trza, zdrow­sze­go domu.

***

        Trud­no się z tym nie zgo­dzić. Jest to dobry czas, aby odno­wić i uzu­peł­nić izo­la­cję stry­chu, tak aby­śmy nie pła­ci­li wła­sny­mi cięż­ko zaro­bio­ny­mi pie­niędz­mi za „pod­grze­wa­nie” atmos­fe­ry w Ontario.

        Pano­wie Wal­de­mar i Piotr Napo­ra, ojciec i syn, to solid­na rodzin­na fir­ma z Mis­sis­sau­gi – war­to więc zadzwo­nić sko­rzy­stać a przy oka­zji sko­rzy­stać z pro­gra­mu Gre­en Homes Ini­tia­ti­ve w ramach któ­re­go mię­dzy inny­mi moż­na otrzy­mać do 5 tys. dol. na popra­wę ocie­ple­nia budynku.

        Piotr Napo­ra lubi pod­kre­ślać, że ocie­ple­nie prze­waż­nie jest tak dobre jaki dobry jest insta­la­tor, wie­lu „fachow­ców” nie zacho­wu­je jed­na­ko­wej gru­bo­ści ocie­ple­nia na całej powierzch­ni strop, zmniej­sza­jąc gru­bość war­stwy w miej­scach trud­no dostęp­nych, fir­ma Valu­ed Insu­la­tion Pro­fes­sio­nals robi wszyst­ko pod lase­ro­wy „sznu­rek” i zapra­sza do spraw­dze­nia gru­bo­ści, jeśli klient sobie tego życzy. Ponad­to spraw­dza wszyst­kie duk­ty wen­ty­la­cyj­ne i udraż­nia sof­fit­sy, tak by „strych oddy­chał”, a na koniec odkurza.

Wal­de­mar Napo­ra 647–378-3383

www.vipfoam.com

e‑mail info@vipfoam.com