Pre­zy­dent Rosji Wła­di­mir Putin opu­bli­ko­wał na łamach ame­ry­kań­skie­go maga­zy­nu „The Natio­nal Inte­rest” arty­kuł na temat II woj­ny świa­to­wej, w któ­rym zarzu­ca poli­ty­kom euro­pej­skim, w szcze­gól­no­ści w Pol­sce, iż chcą „zamieść pod dywan” układ mona­chij­ski z 1938 roku.

„Zwią­zek Radziec­ki i Armia Czer­wo­na – kto­kol­wiek by  pró­bo­wał dzi­siaj dowo­dzić cze­goś odwrot­ne­go – wnio­sły głów­ny i decy­du­ją­cy wkład w poko­na­nie nazi­zmu” – napi­sał Putin w arty­ku­le opu­bli­ko­wa­nym w czwar­tek w wer­sji angiel­skiej w „The Natio­nal Inte­rest”. W języ­ku rosyj­skim tekst ma się uka­zać w pią­tek na stro­nie inter­ne­to­wej Kremla.

„The Natio­nal Inte­rest” wybi­ja na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej zda­nie, w któ­rym Putin napi­sał, iż „poli­ty­cy euro­pej­scy, w szcze­gól­no­ści pol­scy przy­wód­cy, pra­gną zamieść pod dywan układ mona­chij­ski” z 30 wrze­śnia 1938 roku.

Całość tutaj:

https://nationalinterest.org/feature/vladimir-putin-real-lessons-75th-anniversary-world-war-ii-162982

reklama

Napaść ZSRR na Polskę

W wer­sji angiel­skiej arty­ku­łu mowa jest rów­nież o 17 wrze­śnia 1939 roku. „Dopie­ro wte­dy, gdy sta­ło się abso­lut­nie jasne, że Wiel­ka Bry­ta­nia i Fran­cja nie mają zamia­ru pomóc swe­mu sojusz­ni­ko­wi (…) Zwią­zek Radziec­ki zde­cy­do­wał się przy­słać, ran­kiem 17 wrze­śnia, oddzia­ły Armii Czer­wo­nej na tak zwa­ne Kre­sy Wschod­nie, któ­re teraz two­rzą część tery­to­riów Bia­ło­ru­si, Ukra­iny i Litwy” – napi­sał Putin. Dodał następ­nie: „W oczy­wi­sty spo­sób nie było alternatywy”.

Jak rela­cjo­nu­je rosyj­ska agen­cja RIA Nowo­sti, Putin w arty­ku­le argu­men­tu­je, iż nie­spra­wie­dli­we jest podej­ście, w któ­rym pakt Rib­ben­trop-Moło­tow nazy­wa­ny jest głów­ną przy­czy­ną II woj­ny świa­to­wej. „Wszyst­kie głów­ne kra­je są do pew­ne­go stop­nia odpo­wie­dzial­ne za ten wybuch. Wszyst­kie one poczy­ni­ły fatal­ne błę­dy” – prze­ko­nu­je pre­zy­dent Rosji.

Radio Swo­bo­da uwa­ża, że Putin uspra­wie­dli­wił w swo­im tek­ście anek­sję kra­jów bał­tyc­kich pisząc o tym, że ZSRR reali­zo­wał „stra­te­gicz­ne woj­sko­we cele obron­ne”, a wej­ście Litwy, Łotwy i Esto­nii w skład ZSRR nastą­pi­ło „za zgo­dą wybra­nych władz” i „było zgod­ne z ówcze­snym pra­wem międzynarodowym”.

W arty­ku­le zaty­tu­ło­wa­nym „The Real Les­sons of The 75th Anni­ver­sa­ry of World War II” („Praw­dzi­we lek­cje 75. rocz­ni­cy II woj­ny świa­to­wej”) Putin zapew­nił, że Rosja będzie sta­now­czo bro­nić opar­tej na fak­tach praw­dy histo­rycz­nej o II woj­nie światowej.

Wezwał wszyst­kie kra­je, by przy­spie­szy­ły pro­ces odtaj­nia­nia archi­wów i zapew­nił, że Rosja jest goto­wa do sze­ro­kiej współ­pra­cy i wspól­nych pro­jek­tów badaw­czych z udzia­łem historyków.

W maju Putin oskar­żał pań­stwa euro­pej­skie w związ­ku z ukła­dem mona­chij­skim, wypo­mi­na­jąc wów­czas Pol­sce anek­sję Zaol­zia. Nie wspo­mniał wów­czas, że anek­sja Zaol­zia zosta­ła we współ­cze­snej Pol­sce publicz­nie potę­pio­na — uczy­nił to pod­czas uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­wych na Wester­plat­te we wrze­śniu 2009 roku ówcze­sny pre­zy­dent Lech Kaczyński.