Otta­wa, aby zakoń­czy obo­wią­zek posia­da­nia szcze­pio­nek prze­ciw­ko Covid 19  oraz obo­wią­zek wypeł­nie­nia danych w apli­ka­cji Arri­ve­CAN, apli­ka­cja pozo­sta­nie jed­nak w uży­ciu i będzie opcjo­nal­na — poda­ją źró­dła rzą­do­we. Ocze­ku­je się, że nowe prze­pi­sy wej­dą w życie 30 wrze­śnia. Pozo­sta­nie jed­nak wymóg masko­wa­nia w samo­lo­tach i pociągach.