W inter­ne­cie poja­wi­ły się nagra­nia przed­sta­wia­ją­ce trans­sek­su­al­ne­go nauczy­cie­la z Oakvil­le Tra­fal­gar High Scho­ol, któ­ry uwa­ża się za kobie­tę. Nosi ogrom­ne, sili­ko­no­we pro­te­zy pier­si, któ­re się­ga­ją mu do pasa i mają widocz­ne sut­ki. Fil­my nagra­li pota­jem­nie ucznio­wie pod­czas zajęć warsz­ta­to­wych. Jeden trwa­ją­cy 20 sekund został obej­rza­ny pra­wie milion razy. Przed­sta­wia demon­stra­cję uży­cia piły tar­czo­wej. Nauczy­ciel przy tym uwa­ża, by jego pier­si nie dosta­ły się do maszyny.

Prze­wod­ni­czą­ca Hal­ton District Scho­ol Board, Mar­go Shut­tle­worth, powie­dzia­ła, że widocz­ny na nagra­niu nauczy­ciel pro­wa­dzi zaję­cia z edu­ka­cji tech­no­lo­gicz­nej i w zeszłym roku zaczął iden­ty­fi­ko­wać się jako kobie­ta. Szko­ła w liście do rodzi­ców potwier­dzi­ła, że film jest auten­tycz­ny, jed­no­cze­śnie dając do zro­zu­mie­nia, że nie­le­gal­ne jest choć­by suge­ro­wa­nie, jako­by strój nauczy­cie­la był nie­sto­sow­ny. Decy­zja nauczy­cie­la, by nosić wiel­kie sztucz­ne pier­si wyni­ka z jego pra­wa do wyra­ża­nia swo­jej sek­su­al­no­ści. „Toż­sa­mość płcio­wa i eks­pre­sja płcio­wa są chro­nio­ne przez Onta­ryj­ski Kodeks Praw Czło­wie­ka”, przy­po­mi­na kura­to­rium, doda­jąc, że robi wszyst­ko, by two­rzyć bez­piecz­ne, ser­decz­ne, inklu­zyw­ne i pro­mu­ją­ce rów­ność śro­do­wi­sko nauki i pracy.

Shut­tle­worth powie­dzia­ła rów­nież, że kura­to­rium przy­go­to­wu­je „plan bez­pie­czeń­stwa”, by zapew­nić, że „gen­de­ro­we pra­wa” nauczy­cie­la są poszanowane.

War­to tu przy­po­mnieć o decy­zji Onta­ryj­skiej Komi­sji Praw Czło­wie­ka z 2012 roku, w któ­rej stwier­dzo­no, że do zmia­ny płci w doku­men­tach nie będzie wyma­ga­ne przej­ście ope­ra­cji zmia­ny płci i zaświad­cze­nie od leka­rza, bo to prze­jaw dys­kry­mi­na­cji wobec trans­sek­su­ali­stów, któ­rzy ope­ra­cji nie mie­li. Komi­sja stwier­dzi­ła, że każ­dy ma pra­wo do samo­okre­śle­nia swo­jej płci, a błęd­ne przy­pi­sa­nie płci jest for­mą dys­kry­mi­na­cji. Potem w 2016 roku wpro­wa­dzo­no ochro­nę „eks­pre­sji sek­su­al­nej” do Kana­dyj­skie­go Kodek­su Praw Człowieka.

Regu­la­min Hal­ton District Scho­ol Board zawie­ra zapi­sy naka­zu­ją­ce uczniom i pra­cow­ni­kom zwra­cać się do innych w for­mie pre­fe­ro­wa­nej przez daną oso­bę. Oso­ba taka może korzy­stać z prze­bie­ral­ni, któ­ra naj­bar­dziej odpo­wia­da wybra­nej przez nią płci. W szkol­nym pro­to­ko­le bra­ku­je jed­nak wska­zó­wek, co robić w sytu­acjach, gdy eks­pre­sja czy­jejś sek­su­al­no­ści jest w sprzecz­no­ści z inny­mi zasa­da­mi. Przy­kła­dem mogą tu być zasa­dy doty­czą­ce stro­ju. Ucznio­wie Oakvil­le Tra­fal­gar muszą mieć przy­zwo­le­nie na ubie­ra­nie się zgod­nie z płcią, z któ­rą się iden­ty­fi­ku­ją, z tym że nie mogą nosić ubrań eks­po­nu­ją­cych geni­ta­lia i sutki.