Dal­sze dosta­wy szcze­pio­nek na COVID-19 do Kana­dy są wstrzy­ma­ne, ponie­waż pro­win­cje mają już wię­cej dawek niż mogą obec­nie zużyć.

Kana­da mia­ła otrzy­mać 95 milio­nów dawek szcze­pion­ki od Pfi­zer-BioN­Tech i Moder­na do koń­ca wrze­śnia, ale   Kana­da już posia­da zapas 18,7 milio­na dawek i nie potrze­bu­je   wię­cej, aby w peł­ni zaszcze­pić kwa­li­fi­ku­ją­ce się oso­by w wie­ku powy­żej 12 lat.

W związ­ku z tym rzecz­nik rzą­du fede­ral­ne­go mówi, że dostaw­cy zosta­li popro­sze­ni o wstrzy­ma­nie na razie wysy­ła­nia kolej­nych dawek do Kanady.

Urzęd­ni­cy pro­wa­dzą obec­nie roz­mo­wy z dostaw­ca­mi i inny­mi kra­ja­mi, któ­re potrze­bu­ją szcze­pio­nek, pra­cu­jąc nad pla­na­mi prze­ka­za­nia kana­dyj­skich nad­mier­nych dawek Pfi­ze­ra i Moderny.