W nie­dziel­ne wybo­ry we Wło­szech praw­do­po­dob­nie dopro­wa­dzą do wła­dzy par­tie o histo­rycz­nie przy­ja­znych związ­kach z Kremlem.

Kie­dy w 2018 roku pre­zy­dent Rosji Wła­di­mir Putin wygrał czwar­tą kaden­cję, nie­któ­rzy pra­wi­co­wi przy­wód­cy we Wło­szech szyb­ko prze­ka­za­li swo­je gratulacje.

„Wola ludzi w tych rosyj­skich wybo­rach jest jed­no­znacz­na” – powie­dzia­ła wów­czas w mediach spo­łecz­no­ścio­wych Gior­gia Melo­ni , sze­fo­wa par­tii Fra­tel­li d’I­ta­lia (Wło­skie Bractwo).

Ta uwa­ga poja­wi­ła się ponow­nie w ostat­nich tygo­dniach, gdy Melo­ni ma zostać pierw­szą kobie­tą-pre­mie­rem we Wło­szech, po tym, jak upa­dek rzą­du Mario Dra­ghie­go wywo­łał wybory

Jej Par­tia praw­do­po­dob­nie sta­nie się naj­więk­szym obo­zem poli­tycz­nym i stwo­rzy pra­wi­co­wy rząd koali­cyj­ny z Ligą Mat­teo Salvi­nie­go i Forza Ita­lia Silvio Berlusconiego.

 

Per­spek­ty­wa koali­cji z par­tia­mi, któ­re mają histo­rycz­nie przy­ja­zne powią­za­nia z Rosją, zwięk­sza oba­wy, że Rzym może zbli­żyć się do Moskwy w cza­sie, gdy Euro­pa robi wszyst­ko, co w jej mocy, aby zakoń­czyć inwa­zję na Ukrainę .

Melo­ni sta­ra­ła się uspo­ko­ić oba­wy, potę­pia­jąc „nie­do­pusz­czal­ny akt woj­ny na dużą ska­lę” Rosji i pod­kre­śla­jąc związ­ki Rzy­mu z Unią Euro­pej­ską i NATO.

„Będzie­my bez dwu­znacz­no­ści gwa­ran­ta­mi pozy­cji Włoch i nasze­go naj­wyż­sze­go popar­cia dla hero­icz­nej bitwy naro­du ukra­iń­skie­go” – powie­dzia­ła Melo­ni w sie­dzi­bie swo­jej par­tii w zeszłym miesiącu.

Według Fer­ra­ri z ISPI, Melo­ni „zacho­wał jasne sta­no­wi­sko w spra­wie Ukra­iny”, a oba­wy doty­czą­ce sto­sun­ków z Rosją są zawyżone.

Sym­bo­lem par­tii Gior­gia Melo­ni jest trój­ko­lo­ro­wy pło­mień zapo­ży­czo­ny od jego neo­fa­szy­stow­skie­go przodka
Tym­cza­sem poja­wi­ły się suge­stie, że zagra­nicz­ni akto­rzy mogli pró­bo­wać mie­szać się w kam­pa­nię wyborczą.

COPASIR, komi­sja par­la­men­tar­na, któ­ra nad­zo­ru­je kra­jo­we agen­cje wywia­dow­cze, wska­za­ła na moż­li­wość dez­in­for­ma­cji, cybe­ra­ta­ków oraz pre­sji poli­tycz­nej i gospo­dar­czej wyła­nia­ją­cej się z Rosji, mówiąc, że Wło­chy są zagro­żo­ne tym, że sta­ną się „wytry­chem, za pomo­cą któ­re­go moż­na prze­ła­mać euro­pej­ski atlantyzm”.

Raport spo­rzą­dzo­ny przez komi­sję ostrze­gał przed „woj­ną o niskiej inten­syw­no­ści” toczą­cą się obok kon­flik­tu na Ukrainie.

„Jest to woj­na hybry­do­wa w cyber­prze­strze­ni, któ­ra uza­sad­nia pod­ję­cie wszel­kich środ­ków w celu ochro­ny nasze­go sys­te­mu cyfro­we­go” – powiedział.

Pod­czas gdy Brac­two wło­skie pró­bo­wa­ło wto­pić się w kul­tu­ro­wy i poli­tycz­ny main­stre­am, kry­ty­cy wska­zu­ją na pocho­dze­nie par­tii, któ­re wywo­dzi się z wło­skie­go Ruchu Spo­łecz­ne­go, zało­żo­ne­go w następ­stwie II woj­ny świa­to­wej przez zwo­len­ni­ków stra­co­ne­go przy­wód­cy Beni­to Mus­so­li­nie­go, zało­ży­cie­la Naro­do­wej Par­tii Faszystowskiej

Par­tia do dziś jest repre­zen­to­wa­na przez neo­fa­szy­stow­ski sym­bol, trój­ko­lo­ro­wy pło­mień, a nie­któ­rych potom­ków Mus­so­li­nie­go zali­cza się do bez­po­śred­nich sojusz­ni­ków, w tym Caio Giu­lio Cesa­re Mus­so­li­nie­go, pra­wnu­ka przy­wód­cy, któ­ry był kan­dy­da­tem brac­twa do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w 2019 roku.

W zeszłym tygo­dniu raport ame­ry­kań­skie­go wywia­du, któ­ry twier­dził, że Rosja prze­ka­za­ła 300 milio­nów dola­rów par­tiom poli­tycz­nym w ponad 12 kra­jach, wstrzą­snął wło­ską kam­pa­nią wyborczą.

Adol­fo Urso,  poli­tyk Brac­twa wło­skie­go, któ­ry rów­nież kie­ru­je COPASIR, powie­dział pań­stwo­we­mu nadaw­cy RAI, że „w tej chwi­li” nic nie wska­zu­je na to, aby Wło­chy były wśród odbior­ców pieniędzy.

Według Fer­ra­ri z ISPI upa­dek Dra­ghie­go został „nie­wąt­pli­wie przy­ję­ty” przez Rosję.

 

ŹRÓDŁO : AL JAZEERA